08.06.2022, 12:23

Dikili’deki Rum Mektebi...

Osmanlı Arşivleri’nde Dikili - 6

Dikili'de zamanda yolculuk etmek mümkün. Ülkemiz genelinde çarpık yapılaşma ciddi sorun. Bunu Dikili'de de yaşıyoruz. Ağaçların gölgesi yerini apartmanların gölgesine terk etse de 10. Sokak başta olmak üzere birçok sokağımız eski yapılarıyla zamana direniyor. 10. Sokak Mübadele öncesi Rumların yaşadığı bir sokaktı. Bu sokak güney yönünde Dimitri Kilisesi'ne ve hemen arkasında bulunan İnas Mektebi'ne çıkardı.

Bu yazımızda bir yapının tarihsel serüvenine değineceğiz. Günümüzde Halk Eğitim Merkezi'nin bulunduğu bina Dikili'nin eğitim tarihinde önemli bir yere sahiptir. Günümüzden geçmişe doğru sıraladığımızda 2000'li yılların başına kadar Kız Meslek Lisesi ve bazı derslikleriyle 14 Eylül Ortaokulu'na ev sahipliği yapan bina dada önce Dikili Lisesi açılmadan önce ilk öğrencilerini ağırladı. Daha evveliyatına doğru gittiğimizde Dikili Ortaokulu olarak hizmet veren bina Cumhuriyet'in ilk yıllarında Tınaztepe İlkokulu olarak eğitim hayatımızda yer aldı. Başmuallim Halil İbrahim Zeyrek'in de görev yaptığı okul, nice öğrenciler yetiştirdi. 1930'larda Halil İbrahim Zeyrek ve öğrencilerinin ön bahçeye diktiği selvi ağaçları bugün tüm güzelliği ile o günlerin izlerini taşıyor.  Tınaztepe İlkokulu'nun kaderi 1939'da değişti. Ön cephesi yıkım gördü. Okulun arka merdivenleri okuldan ayrıldı. Bu hasarlı bina uzun yıllar eğitime kapalı kaldı. Bugün bahsedeceğimiz konu, Tınaztepe İlkokulu binasının daha da eski hikâyesidir. Binalar ruh taşımalıdırlar. Hayatlarımızı paylaştığımız mekânlarda bizlerin izleri var. Saklambaç oynanırken kim bilir kaç kez yumduk o duvarlara yüzümüzü. Kim bilir kaç kez bir arkadaşımızı beklerken sırtımızı dayadık. Ya da nice fotoğraflar astık evlerin iç duvarlarına. Hele okul gibi sadece bir ailenin değil bir kentin tüm çocuklarının ortak anılarına şahit etmişse o duvarlar sanırım çok daha fazla değeri olmalı bu yapıların.

Tınaztepe İlkokulu, 1924'den önce Rum İnas Mektebiydi.  İnas Mektebi'nin bulunduğu yerde bir okul inşasına karar verilmesi 1885'den sonrasına rastlar. Çünkü Dikili kasabasındaki bayındırlık faaliyetlerinin önceki yazılarımızda da değindiğimiz gibi Rum yerleşiminin artmasıyla ve yoğun talebe cevap verme gereksiniminden dolayı arttığını biliyoruz. Osmanlı Arşiv Belgelerinden öğrendiğimiz bilgilere göre Rum İnas Mektebi 1897 tarihinde eski temelleri üzerine ahşap olarak yeniden yapılmış ve nüfusu karşılayacak ölçekte yapılmıştı.  Yine belgelerden anlaşıldığı üzere Rum Patriği'nin bu inşaat için talepte bulunduğunu anlıyoruz. Talebin olumlu sonuçlanması ve masrafların ise 25 bin kuruş olarak kilise sandığından harcanması karara bağlanmıştı.

İnas Mektebi faaliyete girdikten sonra geçen sayımızda bahsi geçen Türk okulunun da inşa edilip eğitim hayatına katıldığını görmekteyiz. Rum ve Türk çocuklarının hatta kız ve erkek olarak ayrı ayrı gittikleri okullarında gördükleri eğitim, Osmanlı Devleti'nde eğitim birliğinin olmadığının en önemli kanıtıydı.

Belgeleri okurken dikkatimizi çeken bir bilgiyi de sizlerle paylaşmadan geçemeyiz. İnas Mektebi'nin inşası için harcanacak para dışında Rum halktan cebren para toplanmaması konusunun altı çizilirken 1897 yılına ait Rum nüfusu ile ilgili bilgi yer almıştır. Buna göre bahsi geçen tarihte 420 hanede 1214 Rum vatandaş yaşamaktaydı. Okulun kapasitesinin bu nüfusa göre yapılması konusu da belirtilmiştir.

Bugün İnas Mektebi'nin bulunduğu yerde yine bir eğitim kurumu bulunuyor. Binalar bazen zamana direniyor bazen ise onarım görüyor.  İnsanların değişimi gibi yapılarda kendisini değiştiriyor yeniliyor. Zamanın kendi kuralları var, bu kurallar her ne kadar dünya değişse de naifliğini koruyor.

Belgeler

İ.AZN 35

İ. AZN. (1-)

Şûrâ-yı Devlet

Mülkiye Dâiresi

Aded

1392

Bergama Kazâsına tâbi‘ Dikili Kasabasında vâki‘ Rum İnas Mektebinin harâb olmasına mebnî tecdîden inşâsına ruhsat i‘tâsı hakkında Rum Patrikliğinden vukû‘ bulan istid‘â üzerine sebk eden isti‘lâma cevâben icrâ kılınan tahkîkâtı havî Aydın Vilâyeti Meclis-i İdâresinden vârid olan mazbata ve evrâk-ı müteferri‘asının tekdîmiyle îfâ-yı muktezâsı ifâdesini mutazammın Adliye ve Mezâhib Nezâreti'nin 9 Şevvâl sene [1]316 târîh ve yedi yüz iki numaralı tezkiresi ve melfûfâtı Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi'nin müzekkiresiyle Şûrâ-yı Devlet'e havâle buyrulmağla Mülkiye Dâiresinde kırâat olundu.

İş‘âr-ı mahallîye nazaran mekteb-i mezkûrun eski temelleri üzerine tûlen on altı ve arzan dört ve kadden on dört zirâ‘ ahşâb olarak tecdîden inşâ olunacağı ve esâsen mektebin yeri ora meclisi nâmına mütemellek ve icâre-i zemîne merbût olup hâricden bir şey ilâve edilmeyeceği dermiyân olunmuş ise de merbût harîtade yapılacak mektebin tûlü yirmi dört ve arzı on altı ve irtifâ‘ı on dört zirâ‘ olacağı gösterilmesine ve vilâyetin iş‘ârı da harîta mündericâtına mün‘atıf olmasına nazaran işbu mektebin tûlen yirmi dört ve arzan on altı ve irtifâ‘an on dört zirâ‘ olmak üzere ahşab olarak icâre-i zemîne merbût mahal ve eski temel üzerine inşâ ve masârıf-ı muhammenesi olan yirmi beş bin guruşun kilise sandığında mevcûd akçeden tesviye ve i‘tâ olunacağı ve kasaba-i mezkûrede dört yüz yirmi hânede bin iki yüz on dört nüfûs Rum bulunduğu ve mezkûr mektebin inşâsınca hâlen ve mevki‘an bir gûne mahzûr ve mazarrat olmadığı anlaşıldığına ve bi'l-muhâbere Maârif Nezâretinden vârid olan 4 Zilhicce sene [1]316 târîhli tezkeride dahi bu husûsda ilişilecek bir cihet kalmadığı gösterildiğine binaen bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne şeref-müteallik buyrulduğu halde zikr olunan hâlât vukû‘a getirilmemek için kuyûd-ı lâzime ve mu‘tâdenin ber-minvâl-i muharrer tesviye olunup bu vesîle ile kimesneden cebren akçe ahz veyâhûd suver-i sâire ile tazyîk ve iz‘âc edilmek gibi hâlât vukû‘a getirilmemek için kuyûd-ı lâzime ve mu‘tâdenin derciyle ruhsatı hâvî emr-i âlî tasdîri husûsunun Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi'ne havâlesi ve Adliye ve Mezâhib ve Maârif nezâretlerine malûmât i‘tâsı tezekkür ve iki kıta resm leffen takdîm kılındı. Emr ü fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 28 Rebîulâhir sene [1]317 ve fî 23 Ağustos sene [1]315

İ.AZN (2)

Bâbıâlî

Dâire-i Sadâret

Âmedî-i Dîvân-ı Hümâyûn

1403

Atûfetlü Efendim Hazretleri

Aydın Vilâyeti dâhilinde Bergama kazâsına tâbi‘ Dikili Kasabasında vâki‘ Rum İnâs Mektebinin harâb olmasına mebnî tecdîden inşâsına ruhsat i‘tâsı Rum Patrikliğinden istid‘â olunmuş ve mezkûr mektebin tûlen yirmi dört ve arzan on altı ve irtifâ‘an on dört zirâ‘ ve ahşâb olarak eski temelleri üzerine inşâ ve masârıf-ı muhammenesi olan yirmi beş bin guruşun kilise sandığında mevcûd akçeden tesviye ve i‘tâ olunacağı ve kasaba-i mezkûrede dört yüz yirmi hânede bin iki yüz on dört nüfûs Rum bulunduğu ve zikr olunan mektebin inşâsınca hâlen ve mevki‘an bir gûne mahzûr olmadığı mahallinden ve bi'l-muhâbere Maârif Nezâret-i Celîlesinden iş‘âr olunmuş olduğundan sûret-i istid‘â makrûn-ı müsâade-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne buyrulduğu takdirde mikdâr-ı zirâ‘ları tecâvüz olunmamak ve masârıf-ı inşâiye ber-minvâl-i muharrer tesviye olunarak bu vesîle ile kimseden cebren akçe veyâhûd suver-i sâire ile tazyîk ve iz‘âc edilmek gibi hâlat vukû‘a getirilmemek için kuyûd-ı lâzime ve mu‘tâde derciyle ruhsatı havî emr-i âlî ısdârı husûsunun Dîvân-ı Hümâyûn Kalemine havâlesi ve Adliye ve Mezâhib ve Maârif Nezâret-i celîlelerine malûmat i‘tâsı hakkında Şûrâ-yı Devlet Mülkiye Dâiresinin mazbatası melfûfuyla arz ve takdim kılınmağla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî müteallik buyrulur ise mantûk-ı münîfi infâz edileceği beyânıyla tezkire-i senâveri terkîm kılındı efendim. Fî 10 Cumâdilûlâ sene [1]317 ve fî 4 Eylül sene [1]315

Sadrazam

Rıfat

Ma‘rûz-ı çâker-i kemineleridir ki,

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflarıyla manzûr-ı âlî buyrulan işbu tezkire-i sâmiye-i Sadâretpenâhîleri üzerine mûcibince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-sudûr buyrulmuş olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 14 Cumadilûlâ sene [1]317 ve fî 8 Eylül sene [1]315

Ser-kâtib-i Hazret-i Şehriyarî

Bende

Tahsîn

İ.AZN (4)

İ.AZN (P1120519)

Arzı 16 zirâ‘

Tûlü 24 Zirâ‘

Belediye Kalfası

Dikili Rum İnâs Mektebinin misâha-i sathiyyesini mübeyyin olup Belediye Kalfası ma‘rifetiyle tanzîm kılınan cedvel inşâ olunacak mektebin tarz-ı inşâsına muvâfık olmağla tasdîk kılınır. Fî 3 Teşrîn-i Sânî sene 1314

İ.AZN (P1120520)

Dikili Kasabasında Rum İnâs Mektebi

MF.MKT 444

MF. MKT (444/24) 1

Şûrâ-yı Devlet

Mülkiye Dâiresi

Aded

3

Maârif Nezâret-i Celîlesine

Devletlü Efendim Hazretleri

Bergama Kazâsına tâbi‘ Dikili Kasabasında vâki‘ Rum Mektebinin tecdîden inşâsına ruhsat i‘tâsı hakkında Rum Patrikliğinden bâ-takrîr vukû‘ bulan istid‘â üzerine Aydın Vilâyetince icrâ etdirilen tahkîkâtı havî evrâkın takdîmini ve icrâ-yı îcâbı ifâdesini mutazammın Adliye ve Mezâhib Nezâret-i Celîlesinden bi't-takdîm havâle buyrulan 9 Şevvâl sene [1]316 tarîhli tezkire ile melfûfâtı ve Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi'nin ol bâbdaki müzekkiresi Mülkiye Dâiresi karârıyla leffen irsâl kılınmış olmağla bu bâbda olan malûmât ve mütâlaa-i aliyye-i âsafânelerinin iş‘ar ve evrâk-ı mezbûrenin iâde buyrulması bâbında emr ü fermân hazret-i  men lehü'l-emrindir.

Fî 4 Zilkade sene 1316 ve fî 4 Mart sene [1]315

Şûrâ-yı Devlet Reîsi

Bende

İmzâ

MF. MKT (444/24) 2

Leffi 8

13

141/84

224/315

Müfettişliğe fî 7 Mart sene [1]315

Bergama Kazâsına tâbi‘ Dikili Kasabasında vâki‘ Rum Mektebinin tecdîden inşâsına ruhsat i‘tâsı hakkında Rum Patrikliğinden vukû‘ bulan istid‘â üzerine Aydın Vilâyetince icrâ etdirilen tahkîkâtı havî evrâkın takdîmini mutazammın Adliye ve Mezâhib Nezâret-i celîlesinden bi't-takdîm havâle buyrulan tezkire ile melfûfâtı Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi'nin ol bâbdaki müzekkiresi Mülkiye Dâiresi karârıyla leffen gönderildiğine ve bu bâbda olan malûmât ve mütâlaa-i aliyye-i âsafânelerinin iş‘ârına dâir Şûrâ-yı Devlet Riyâset-i celîlesinden mevrûd işbu tezkire ve melfûfâtı mütâlaa kılındı. Mekteb-i mezkûrun müceddeden inşâsında bir gûne mahzûr olmadığı mahalli Meclis-i İdâresinin mazbatasında gösterilip şu hâlde bunda ilişilecek bir cihet kalmamış ise de ba‘de ez-în Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâce bi't-tezekkür bâ-mazbata arz ve istîzân olunup irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî şeref-sudûr buyrulmadıkça her hangi tarafda ve her ne sûretle olur ise olsun mekteb küşâd ve tesîs ve inşâsına katiyyen ruhsat verilmemesi irâde-i kat‘iyye-i seniyye-i hazret-i  hilâfet-penâhî iktizâ-yı âlîsinden bulunduğu şeref-vârid olan üç yüz on numaralı ve 2 Cemâziyelâhir sene [1]311târîhli tezkire-i sâmiyede izbâr kılındığından ve nezâret-i celîle-i âsafânelerine taalluk eden cihet mektebin ba‘de'l-inşâ ruhsatnâme-i resmîye rabtından ibâret bulunduğundan evvel emirde husûs-ı mezkûrun Meclis-i Vükelâ-yı fihâmca bi't-tezekkür bâ-mazbata arz olunarak irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhînin istihsâli lâzım geleceğinin cevâben riyâset-i müşârun-ileyhâya izbâr ve evrâk-ı vâridenin iâdeten tesyâr buyrulması bâbında emr ü fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 13 Zilkaade sene [1]316 ve fî 13 Mart sene [1]315

Serîan Mektûbî Kalemine fî 14 minhü.

Vürûdu 16 Mart sene [1]315

Süratle Âlî Bey'e fî 17

MF.MKT 476

MF. MKT (476/44) 1

Bâbıâlî

Dâire-i Sadâret

Mektûbî Kalemi

Aded

226

Tezkire-i Ma‘rûza Sûretidir

Aydın Vilâyeti dâhilinde Bergama Kazâsına tâbi‘ Dikili Kasabasında vâki Rum İnâs Mektebinin harâb olmasına mebnî tecdîden inşâsına ruhsat i‘tâsı Rum patrikliğinden istid‘â olunmuş ve mezkûr mektebin tûlen yirmi dört ve arzan on altı ve irtifâ‘an on dört zirâ‘ ve ahşâb olarak eski temelleri üzerine inşâ ve masârıf-ı muhammenesi olan yirmi beş bin guruşun kilise sandığında mevcûd akçeden tesviye ve i‘tâ olunacağı ve kasaba-i mezkûrede dört yüz yirmi hânede bin iki yüz on dört nüfûs Rum bulunduğu ve zikr olunan mektebin inşâsınca hâlen ve mevki‘an bir gûne mahzûr olmadığı ve bi'l-muhâbere Maârif Nezâret-i Celîlesinden iş‘âr olunmuş olduğundan sûret-i istid‘â makrûn-ı müsâade-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne buyrulduğu takdîrde mikdâr-ı zirâ‘ları tecâvüz olunmamak ve masârıf-ı inşâiye ber-minvâl-i muharrer tesviye olunarak bu vesîle ile kimesneden cebren akçe ahz veyâhûd suver-i sâire ile tazyîk ve iz‘âc edilmek gibi hâlât vukû‘a getirilmemek için kuyûd-ı lâzime ve mu‘tâde derciyle ruhsatı havî emr-i âlî ısdârı husûsunun Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi'ne havâlesi ve Adliye ve Mezâhib ve Maârif Nezâret-i celîlelerine malûmat i‘tâsı hakkında Şûra-yı Devlet Mülkiye Dâiresinin mazbatası melfûfuyla arz ve takdîm kılınmağla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî müteallik buyrulur ise mantûk-ı münîfi infâz edileceği beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.

Fî 10 Cumâdilûlâ sene [1]317 ve fi 4 Eylül sene [1]315

Sadrıazam

Rıfat

Şeref-vârid olan irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhîyi mübelliğ hâmiş sûretidir.

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflarıyla manzûr-ı âlî buyrulan işbu tezkire-i sâmiye-i sadâret-penâhîleri üzerine mûcibince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penahî şeref-sudûr buyrulmuş olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. Fî 14 Cumadilûlâ sene [1]317 ve fî 8 Eylül sene [1]315

Ser-kâtib-i hazret-i Şehriyârî

Bende

Tahsîn

Aslına mutâbıkdır.

Mühürler

Sûretleri bâlâda muharrer tezkire-i ma‘rûza ve şeref-sudûr olan irâde-i seniyye-i hazret-i hilafet-penâhîyi mübelliğ hâmiş mûcibince tasdîr olunan emr-i âlî leffen isrâ ve Adliye ve Mezâhib Nezâret-i Celîlesine malûmât i‘tâ kılınmağla Maârif Nezâret-i Celîlesinden de îfâ-yı muktezâsına himmet buyrula deyü buyruldu…

Fî 27 Cumadilûlâ sene [1]317 ve fî 21 Eylül sene [1]315

MF. MKT (476/44) 2

Kayd olunmuştur.

10/50

226

3177/315

Müfettişliğe fî 26 Eylül sene [1]315

219

Aydın Vilâyeti dâhilinde Bergama Kazâsına tâbi‘ Dikili Kasabasında vâki‘ Rum İnâs Mektebinin harâb olmasına mebnî tacdîden inşâsına irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penânînin şeref-sudûr ve sünûh buyrulduğunu mutazammın şeref-vârid olan işbu buyruldu-i sâmî müfettişlikçe aynen kaydedilmiş ve melfûfu emr-i âlî bâ-ilmühaber Rum Patrikhânesi Kapu Kethüdâlığına teslîm kılınmış olduğundan emr-i âlîde münderic şerâit dâiresinde inşâ’âta itinâ ve dikkat olunarak hitâm-ı inşâ’âtda alelusûl ruhsatnâme-i resmîye rabtı ve netîcesinin Nezâret-i Celîle-i âsafânelerine iş‘ârı lüzûmunun Aydın Vilâyet-i Celîlesiyle Maârif Müdîriyyetine izbâr buyrulması bâbında emr ü fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 11 Cemâziyelâhir sene [1]317 ve 4 Teşrin-i Evvel sene [1]315

Mektûbî Kalemine fî 6 Teşrîn-i Evvel sene [1]315

Evrâk Kalemine vürûdu fî 11 Teşrîn-i Evvel sene [1]315

Vürûdu fî 12 Teşrîn-i Evvel sene [1]315

Süleyman Bey'e fî 12 minhü.

MF. MKT (476/44) 3

28

Vilâyet-i Celîleleri dâhilinde Bergama Kazâsına tâbi‘ Dikili Kasabasında Rum İnâs mektebinin harâb olmasına mebnî tecdîden inşâsına ruhsat i‘tâsı Rum Patrikliğinden istid‘â olunmuş ve mezkûr mektebin tûlen yirmi dört zirâ‘ ve arzan on altı ve irtifâ‘an on dört zirâ‘ ve ahşâb olarak eski temelleri üzerine inşâ ve masârıf-ı muhammenesi olan yirmi beş bin guruşun kilise sandığında mevcûd akçeden tesviye ve i‘tâ olunacağı ve kasaba-i mezkûrede dört yüz yirmi hânede bin iki yüz on dört nüfûs Rum bulunduğu ve zikr olunan mektebin inşâsınca hâlen ve mevki‘an bir gûne mahzûr bulunmadığı mahallinden iş‘âr olunmuş olduğundan mikdâr-ı zirâ‘ları tecâvüz olunmamak ve masârıf-ı inşâiye ber-minvâl-i muharrer tesviye olunarak bu vesîle ile kimesneden cebren akçe ahz veyâhud suver-i sâire ile tazyîk ve iz‘âc edilmek gibi hâlât vukû‘a getirilmemek şartlarıyla mekteb-i mezbûrun tecdîden inşâsı husûsuna bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî şeref-müteallik buyrulduğu şeref-vârid olan 21 Eylül sene [1]315 târîh ve iki yüz yirmi altı numaralı buyruldu-i sâmîde tebliğ buyrulmuş ve işbu buyruldu-i sâmî aynen defter-i mahsusuna kayd edilerek melfûfu emr-i âli bâ-ilmühaber Rum Patrikhânesi Kapu Kethüdâlığına teslîm kılınmış olduğundan şerâit-i mesrûde dâiresinde inşâ’âta dikkat ve itinâ olunarak hitâm-ı inşâ’âtda alelusûl ruhsatnâme-i resmîye rabtı ve natîcesinin iş‘ârı husûsunun makâm-ı âlî-i fahîmâneleriyle maârif müdîriyyetine izbârı bi'l-havâle Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye müfettişliğine ifâde edilmeğin ol bâbda…

Ve bi't-tasarruf Maârif Müdîriyyetine

113

Vilâyet-i Celîleleri dâhilinde Bergama Kazâsına tâbi‘ Dikili Kasabasında Rum İnâs mektebinin harâb olmasına mebnî tecdîden inşâsına ruhsat i‘tâsı Rum Patrikliğinden istid‘â olunmuş ve mezkûr mektebin tûlen yirmi dört zirâ‘ ve arzan on altı ve irtifâ‘an on dört zirâ‘ ve ahşâb olarak eski temelleri üzerine inşâ ve masârıf-ı muhammenesi olan yirmi beş bin guruşun kilise sandığında mevcûd akçeden tesviye ve i‘tâ olunacağı ve kasaba-i mezkûrede dört yüz yirmi hânede bin iki yüz on dört nüfûs Rum bulunduğu ve zikr olunan mektebin inşâsınca hâlen ve mevki‘an bir gûne mahzûr bulunmadığı mahallinden iş‘âr olunmuş olduğundan mikdâr-ı zirâ‘ları tecâvüz olunmamak ve masârıf-ı inşâiye ber-minvâl-i muharrer tesviye olunarak bu vesîle ile kimesneden cebren akçe ahz veyâhud suver-i sâire ile tazyîk ve iz‘âc edilmek gibi hâlât vukû‘a getirilmemek şartlarıyla mekteb-i mezbûrun tecdîden inşâsı husûsuna bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî şeref-müteallik buyrulduğu şeref-vârid olan 21 Eylül sene [1]315 târîh ve iki yüz yirmi altı numaralı buyruldu-i sâmîde tebliğ buyrulmuş ve işbu buyruldu-i sâmî aynen defter-i mahsusuna kayd edilerek melfûfu emr-i âli bâ-ilmühaber Rum Patrikhânesi Kapu Kethüdâlığına teslîm kılınmış olduğundan şerâit-i mesrûde dâiresinde inşâ’âta dikkat ve itinâ olunarak hitâm-ı inşâ’âtda alelusûl ruhsatnâme-i resmîye rabtı ve natîcesinin iş‘ârı husûsunun huzûr-ı âlî-i vilâyetle tarafı şerîflerine izbârı bi'l-havâle Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye müfettişliğine ifâde olunmağla terkîm-i rakîme-i muhibbîye ibtidâr edildi …

-------------------------------------------------

Osmanlı Arşivleri'nde Dikili ve çevresi (Bergama - Çandarlı)

Bu çalışma; Ajans Bakırçay Gazetesi bünyesinde kurulan ‘Tarih Araştırmaları Çalışma Gurubu’ tarafından yapılmaktadır.

Proje Koordinatörleri: Tarihçi-Yazar Murat Solmaz - Gazeteci Oben Ulu

Osmanlı Arşivleri Belgeleri Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan edinilmiştir...

Çalışma Bergama Ticaret Odası tarafından desteklenmektedir...

-------------------------------------------------

YASAL UYARI:

© Copyrigth ajansbakircay.com tüm hakları saklıdır. ajansbakircay.com sitesinde yer alan bütün tasarım ve düzenlemelerin telif hakları; 5846 numaralı telif hakları yasası ile korunmaktadır. Bunlar ajansbakircay.com'un yazılı izni olmaksızın ticari olarak herhangi bir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz. İzinsiz ve kaynak belirtilmeksizin kopyalama ve kullanımı yapılamaz.

-------------------------------------------------

Yorumlar (0)
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@