08.06.2022, 12:23

Dikili’deki Rum Mektebi...

Osmanlı Arşivleri’nde Dikili - 6

Dikili'de zamanda yolculuk etmek mümkün. Ülkemiz genelinde çarpık yapılaşma ciddi sorun. Bunu Dikili'de de yaşıyoruz. Ağaçların gölgesi yerini apartmanların gölgesine terk etse de 10. Sokak başta olmak üzere birçok sokağımız eski yapılarıyla zamana direniyor. 10. Sokak Mübadele öncesi Rumların yaşadığı bir sokaktı. Bu sokak güney yönünde Dimitri Kilisesi'ne ve hemen arkasında bulunan İnas Mektebi'ne çıkardı.

Bu yazımızda bir yapının tarihsel serüvenine değineceğiz. Günümüzde Halk Eğitim Merkezi'nin bulunduğu bina Dikili'nin eğitim tarihinde önemli bir yere sahiptir. Günümüzden geçmişe doğru sıraladığımızda 2000'li yılların başına kadar Kız Meslek Lisesi ve bazı derslikleriyle 14 Eylül Ortaokulu'na ev sahipliği yapan bina dada önce Dikili Lisesi açılmadan önce ilk öğrencilerini ağırladı. Daha evveliyatına doğru gittiğimizde Dikili Ortaokulu olarak hizmet veren bina Cumhuriyet'in ilk yıllarında Tınaztepe İlkokulu olarak eğitim hayatımızda yer aldı. Başmuallim Halil İbrahim Zeyrek'in de görev yaptığı okul, nice öğrenciler yetiştirdi. 1930'larda Halil İbrahim Zeyrek ve öğrencilerinin ön bahçeye diktiği selvi ağaçları bugün tüm güzelliği ile o günlerin izlerini taşıyor.  Tınaztepe İlkokulu'nun kaderi 1939'da değişti. Ön cephesi yıkım gördü. Okulun arka merdivenleri okuldan ayrıldı. Bu hasarlı bina uzun yıllar eğitime kapalı kaldı. Bugün bahsedeceğimiz konu, Tınaztepe İlkokulu binasının daha da eski hikâyesidir. Binalar ruh taşımalıdırlar. Hayatlarımızı paylaştığımız mekânlarda bizlerin izleri var. Saklambaç oynanırken kim bilir kaç kez yumduk o duvarlara yüzümüzü. Kim bilir kaç kez bir arkadaşımızı beklerken sırtımızı dayadık. Ya da nice fotoğraflar astık evlerin iç duvarlarına. Hele okul gibi sadece bir ailenin değil bir kentin tüm çocuklarının ortak anılarına şahit etmişse o duvarlar sanırım çok daha fazla değeri olmalı bu yapıların.

Tınaztepe İlkokulu, 1924'den önce Rum İnas Mektebiydi.  İnas Mektebi'nin bulunduğu yerde bir okul inşasına karar verilmesi 1885'den sonrasına rastlar. Çünkü Dikili kasabasındaki bayındırlık faaliyetlerinin önceki yazılarımızda da değindiğimiz gibi Rum yerleşiminin artmasıyla ve yoğun talebe cevap verme gereksiniminden dolayı arttığını biliyoruz. Osmanlı Arşiv Belgelerinden öğrendiğimiz bilgilere göre Rum İnas Mektebi 1897 tarihinde eski temelleri üzerine ahşap olarak yeniden yapılmış ve nüfusu karşılayacak ölçekte yapılmıştı.  Yine belgelerden anlaşıldığı üzere Rum Patriği'nin bu inşaat için talepte bulunduğunu anlıyoruz. Talebin olumlu sonuçlanması ve masrafların ise 25 bin kuruş olarak kilise sandığından harcanması karara bağlanmıştı.

İnas Mektebi faaliyete girdikten sonra geçen sayımızda bahsi geçen Türk okulunun da inşa edilip eğitim hayatına katıldığını görmekteyiz. Rum ve Türk çocuklarının hatta kız ve erkek olarak ayrı ayrı gittikleri okullarında gördükleri eğitim, Osmanlı Devleti'nde eğitim birliğinin olmadığının en önemli kanıtıydı.

Belgeleri okurken dikkatimizi çeken bir bilgiyi de sizlerle paylaşmadan geçemeyiz. İnas Mektebi'nin inşası için harcanacak para dışında Rum halktan cebren para toplanmaması konusunun altı çizilirken 1897 yılına ait Rum nüfusu ile ilgili bilgi yer almıştır. Buna göre bahsi geçen tarihte 420 hanede 1214 Rum vatandaş yaşamaktaydı. Okulun kapasitesinin bu nüfusa göre yapılması konusu da belirtilmiştir.

Bugün İnas Mektebi'nin bulunduğu yerde yine bir eğitim kurumu bulunuyor. Binalar bazen zamana direniyor bazen ise onarım görüyor.  İnsanların değişimi gibi yapılarda kendisini değiştiriyor yeniliyor. Zamanın kendi kuralları var, bu kurallar her ne kadar dünya değişse de naifliğini koruyor.

Belgeler

İ.AZN 35

İ. AZN. (1-)

Şûrâ-yı Devlet

Mülkiye Dâiresi

Aded

1392

Bergama Kazâsına tâbi‘ Dikili Kasabasında vâki‘ Rum İnas Mektebinin harâb olmasına mebnî tecdîden inşâsına ruhsat i‘tâsı hakkında Rum Patrikliğinden vukû‘ bulan istid‘â üzerine sebk eden isti‘lâma cevâben icrâ kılınan tahkîkâtı havî Aydın Vilâyeti Meclis-i İdâresinden vârid olan mazbata ve evrâk-ı müteferri‘asının tekdîmiyle îfâ-yı muktezâsı ifâdesini mutazammın Adliye ve Mezâhib Nezâreti'nin 9 Şevvâl sene [1]316 târîh ve yedi yüz iki numaralı tezkiresi ve melfûfâtı Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi'nin müzekkiresiyle Şûrâ-yı Devlet'e havâle buyrulmağla Mülkiye Dâiresinde kırâat olundu.

İş‘âr-ı mahallîye nazaran mekteb-i mezkûrun eski temelleri üzerine tûlen on altı ve arzan dört ve kadden on dört zirâ‘ ahşâb olarak tecdîden inşâ olunacağı ve esâsen mektebin yeri ora meclisi nâmına mütemellek ve icâre-i zemîne merbût olup hâricden bir şey ilâve edilmeyeceği dermiyân olunmuş ise de merbût harîtade yapılacak mektebin tûlü yirmi dört ve arzı on altı ve irtifâ‘ı on dört zirâ‘ olacağı gösterilmesine ve vilâyetin iş‘ârı da harîta mündericâtına mün‘atıf olmasına nazaran işbu mektebin tûlen yirmi dört ve arzan on altı ve irtifâ‘an on dört zirâ‘ olmak üzere ahşab olarak icâre-i zemîne merbût mahal ve eski temel üzerine inşâ ve masârıf-ı muhammenesi olan yirmi beş bin guruşun kilise sandığında mevcûd akçeden tesviye ve i‘tâ olunacağı ve kasaba-i mezkûrede dört yüz yirmi hânede bin iki yüz on dört nüfûs Rum bulunduğu ve mezkûr mektebin inşâsınca hâlen ve mevki‘an bir gûne mahzûr ve mazarrat olmadığı anlaşıldığına ve bi'l-muhâbere Maârif Nezâretinden vârid olan 4 Zilhicce sene [1]316 târîhli tezkeride dahi bu husûsda ilişilecek bir cihet kalmadığı gösterildiğine binaen bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne şeref-müteallik buyrulduğu halde zikr olunan hâlât vukû‘a getirilmemek için kuyûd-ı lâzime ve mu‘tâdenin ber-minvâl-i muharrer tesviye olunup bu vesîle ile kimesneden cebren akçe ahz veyâhûd suver-i sâire ile tazyîk ve iz‘âc edilmek gibi hâlât vukû‘a getirilmemek için kuyûd-ı lâzime ve mu‘tâdenin derciyle ruhsatı hâvî emr-i âlî tasdîri husûsunun Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi'ne havâlesi ve Adliye ve Mezâhib ve Maârif nezâretlerine malûmât i‘tâsı tezekkür ve iki kıta resm leffen takdîm kılındı. Emr ü fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 28 Rebîulâhir sene [1]317 ve fî 23 Ağustos sene [1]315

İ.AZN (2)

Bâbıâlî

Dâire-i Sadâret

Âmedî-i Dîvân-ı Hümâyûn

1403

Atûfetlü Efendim Hazretleri

Aydın Vilâyeti dâhilinde Bergama kazâsına tâbi‘ Dikili Kasabasında vâki‘ Rum İnâs Mektebinin harâb olmasına mebnî tecdîden inşâsına ruhsat i‘tâsı Rum Patrikliğinden istid‘â olunmuş ve mezkûr mektebin tûlen yirmi dört ve arzan on altı ve irtifâ‘an on dört zirâ‘ ve ahşâb olarak eski temelleri üzerine inşâ ve masârıf-ı muhammenesi olan yirmi beş bin guruşun kilise sandığında mevcûd akçeden tesviye ve i‘tâ olunacağı ve kasaba-i mezkûrede dört yüz yirmi hânede bin iki yüz on dört nüfûs Rum bulunduğu ve zikr olunan mektebin inşâsınca hâlen ve mevki‘an bir gûne mahzûr olmadığı mahallinden ve bi'l-muhâbere Maârif Nezâret-i Celîlesinden iş‘âr olunmuş olduğundan sûret-i istid‘â makrûn-ı müsâade-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne buyrulduğu takdirde mikdâr-ı zirâ‘ları tecâvüz olunmamak ve masârıf-ı inşâiye ber-minvâl-i muharrer tesviye olunarak bu vesîle ile kimseden cebren akçe veyâhûd suver-i sâire ile tazyîk ve iz‘âc edilmek gibi hâlat vukû‘a getirilmemek için kuyûd-ı lâzime ve mu‘tâde derciyle ruhsatı havî emr-i âlî ısdârı husûsunun Dîvân-ı Hümâyûn Kalemine havâlesi ve Adliye ve Mezâhib ve Maârif Nezâret-i celîlelerine malûmat i‘tâsı hakkında Şûrâ-yı Devlet Mülkiye Dâiresinin mazbatası melfûfuyla arz ve takdim kılınmağla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî müteallik buyrulur ise mantûk-ı münîfi infâz edileceği beyânıyla tezkire-i senâveri terkîm kılındı efendim. Fî 10 Cumâdilûlâ sene [1]317 ve fî 4 Eylül sene [1]315

Sadrazam

Rıfat

Ma‘rûz-ı çâker-i kemineleridir ki,

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflarıyla manzûr-ı âlî buyrulan işbu tezkire-i sâmiye-i Sadâretpenâhîleri üzerine mûcibince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-sudûr buyrulmuş olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 14 Cumadilûlâ sene [1]317 ve fî 8 Eylül sene [1]315

Ser-kâtib-i Hazret-i Şehriyarî

Bende

Tahsîn

İ.AZN (4)

İ.AZN (P1120519)

Arzı 16 zirâ‘

Tûlü 24 Zirâ‘

Belediye Kalfası

Dikili Rum İnâs Mektebinin misâha-i sathiyyesini mübeyyin olup Belediye Kalfası ma‘rifetiyle tanzîm kılınan cedvel inşâ olunacak mektebin tarz-ı inşâsına muvâfık olmağla tasdîk kılınır. Fî 3 Teşrîn-i Sânî sene 1314

İ.AZN (P1120520)

Dikili Kasabasında Rum İnâs Mektebi

MF.MKT 444

MF. MKT (444/24) 1

Şûrâ-yı Devlet

Mülkiye Dâiresi

Aded

3

Maârif Nezâret-i Celîlesine

Devletlü Efendim Hazretleri

Bergama Kazâsına tâbi‘ Dikili Kasabasında vâki‘ Rum Mektebinin tecdîden inşâsına ruhsat i‘tâsı hakkında Rum Patrikliğinden bâ-takrîr vukû‘ bulan istid‘â üzerine Aydın Vilâyetince icrâ etdirilen tahkîkâtı havî evrâkın takdîmini ve icrâ-yı îcâbı ifâdesini mutazammın Adliye ve Mezâhib Nezâret-i Celîlesinden bi't-takdîm havâle buyrulan 9 Şevvâl sene [1]316 tarîhli tezkire ile melfûfâtı ve Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi'nin ol bâbdaki müzekkiresi Mülkiye Dâiresi karârıyla leffen irsâl kılınmış olmağla bu bâbda olan malûmât ve mütâlaa-i aliyye-i âsafânelerinin iş‘ar ve evrâk-ı mezbûrenin iâde buyrulması bâbında emr ü fermân hazret-i  men lehü'l-emrindir.

Fî 4 Zilkade sene 1316 ve fî 4 Mart sene [1]315

Şûrâ-yı Devlet Reîsi

Bende

İmzâ

MF. MKT (444/24) 2

Leffi 8

13

141/84

224/315

Müfettişliğe fî 7 Mart sene [1]315

Bergama Kazâsına tâbi‘ Dikili Kasabasında vâki‘ Rum Mektebinin tecdîden inşâsına ruhsat i‘tâsı hakkında Rum Patrikliğinden vukû‘ bulan istid‘â üzerine Aydın Vilâyetince icrâ etdirilen tahkîkâtı havî evrâkın takdîmini mutazammın Adliye ve Mezâhib Nezâret-i celîlesinden bi't-takdîm havâle buyrulan tezkire ile melfûfâtı Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi'nin ol bâbdaki müzekkiresi Mülkiye Dâiresi karârıyla leffen gönderildiğine ve bu bâbda olan malûmât ve mütâlaa-i aliyye-i âsafânelerinin iş‘ârına dâir Şûrâ-yı Devlet Riyâset-i celîlesinden mevrûd işbu tezkire ve melfûfâtı mütâlaa kılındı. Mekteb-i mezkûrun müceddeden inşâsında bir gûne mahzûr olmadığı mahalli Meclis-i İdâresinin mazbatasında gösterilip şu hâlde bunda ilişilecek bir cihet kalmamış ise de ba‘de ez-în Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâce bi't-tezekkür bâ-mazbata arz ve istîzân olunup irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî şeref-sudûr buyrulmadıkça her hangi tarafda ve her ne sûretle olur ise olsun mekteb küşâd ve tesîs ve inşâsına katiyyen ruhsat verilmemesi irâde-i kat‘iyye-i seniyye-i hazret-i  hilâfet-penâhî iktizâ-yı âlîsinden bulunduğu şeref-vârid olan üç yüz on numaralı ve 2 Cemâziyelâhir sene [1]311târîhli tezkire-i sâmiyede izbâr kılındığından ve nezâret-i celîle-i âsafânelerine taalluk eden cihet mektebin ba‘de'l-inşâ ruhsatnâme-i resmîye rabtından ibâret bulunduğundan evvel emirde husûs-ı mezkûrun Meclis-i Vükelâ-yı fihâmca bi't-tezekkür bâ-mazbata arz olunarak irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhînin istihsâli lâzım geleceğinin cevâben riyâset-i müşârun-ileyhâya izbâr ve evrâk-ı vâridenin iâdeten tesyâr buyrulması bâbında emr ü fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 13 Zilkaade sene [1]316 ve fî 13 Mart sene [1]315

Serîan Mektûbî Kalemine fî 14 minhü.

Vürûdu 16 Mart sene [1]315

Süratle Âlî Bey'e fî 17

MF.MKT 476

MF. MKT (476/44) 1

Bâbıâlî

Dâire-i Sadâret

Mektûbî Kalemi

Aded

226

Tezkire-i Ma‘rûza Sûretidir

Aydın Vilâyeti dâhilinde Bergama Kazâsına tâbi‘ Dikili Kasabasında vâki Rum İnâs Mektebinin harâb olmasına mebnî tecdîden inşâsına ruhsat i‘tâsı Rum patrikliğinden istid‘â olunmuş ve mezkûr mektebin tûlen yirmi dört ve arzan on altı ve irtifâ‘an on dört zirâ‘ ve ahşâb olarak eski temelleri üzerine inşâ ve masârıf-ı muhammenesi olan yirmi beş bin guruşun kilise sandığında mevcûd akçeden tesviye ve i‘tâ olunacağı ve kasaba-i mezkûrede dört yüz yirmi hânede bin iki yüz on dört nüfûs Rum bulunduğu ve zikr olunan mektebin inşâsınca hâlen ve mevki‘an bir gûne mahzûr olmadığı ve bi'l-muhâbere Maârif Nezâret-i Celîlesinden iş‘âr olunmuş olduğundan sûret-i istid‘â makrûn-ı müsâade-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne buyrulduğu takdîrde mikdâr-ı zirâ‘ları tecâvüz olunmamak ve masârıf-ı inşâiye ber-minvâl-i muharrer tesviye olunarak bu vesîle ile kimesneden cebren akçe ahz veyâhûd suver-i sâire ile tazyîk ve iz‘âc edilmek gibi hâlât vukû‘a getirilmemek için kuyûd-ı lâzime ve mu‘tâde derciyle ruhsatı havî emr-i âlî ısdârı husûsunun Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi'ne havâlesi ve Adliye ve Mezâhib ve Maârif Nezâret-i celîlelerine malûmat i‘tâsı hakkında Şûra-yı Devlet Mülkiye Dâiresinin mazbatası melfûfuyla arz ve takdîm kılınmağla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî müteallik buyrulur ise mantûk-ı münîfi infâz edileceği beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.

Fî 10 Cumâdilûlâ sene [1]317 ve fi 4 Eylül sene [1]315

Sadrıazam

Rıfat

Şeref-vârid olan irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhîyi mübelliğ hâmiş sûretidir.

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflarıyla manzûr-ı âlî buyrulan işbu tezkire-i sâmiye-i sadâret-penâhîleri üzerine mûcibince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penahî şeref-sudûr buyrulmuş olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. Fî 14 Cumadilûlâ sene [1]317 ve fî 8 Eylül sene [1]315

Ser-kâtib-i hazret-i Şehriyârî

Bende

Tahsîn

Aslına mutâbıkdır.

Mühürler

Sûretleri bâlâda muharrer tezkire-i ma‘rûza ve şeref-sudûr olan irâde-i seniyye-i hazret-i hilafet-penâhîyi mübelliğ hâmiş mûcibince tasdîr olunan emr-i âlî leffen isrâ ve Adliye ve Mezâhib Nezâret-i Celîlesine malûmât i‘tâ kılınmağla Maârif Nezâret-i Celîlesinden de îfâ-yı muktezâsına himmet buyrula deyü buyruldu…

Fî 27 Cumadilûlâ sene [1]317 ve fî 21 Eylül sene [1]315

MF. MKT (476/44) 2

Kayd olunmuştur.

10/50

226

3177/315

Müfettişliğe fî 26 Eylül sene [1]315

219

Aydın Vilâyeti dâhilinde Bergama Kazâsına tâbi‘ Dikili Kasabasında vâki‘ Rum İnâs Mektebinin harâb olmasına mebnî tacdîden inşâsına irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penânînin şeref-sudûr ve sünûh buyrulduğunu mutazammın şeref-vârid olan işbu buyruldu-i sâmî müfettişlikçe aynen kaydedilmiş ve melfûfu emr-i âlî bâ-ilmühaber Rum Patrikhânesi Kapu Kethüdâlığına teslîm kılınmış olduğundan emr-i âlîde münderic şerâit dâiresinde inşâ’âta itinâ ve dikkat olunarak hitâm-ı inşâ’âtda alelusûl ruhsatnâme-i resmîye rabtı ve netîcesinin Nezâret-i Celîle-i âsafânelerine iş‘ârı lüzûmunun Aydın Vilâyet-i Celîlesiyle Maârif Müdîriyyetine izbâr buyrulması bâbında emr ü fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 11 Cemâziyelâhir sene [1]317 ve 4 Teşrin-i Evvel sene [1]315

Mektûbî Kalemine fî 6 Teşrîn-i Evvel sene [1]315

Evrâk Kalemine vürûdu fî 11 Teşrîn-i Evvel sene [1]315

Vürûdu fî 12 Teşrîn-i Evvel sene [1]315

Süleyman Bey'e fî 12 minhü.

MF. MKT (476/44) 3

28

Vilâyet-i Celîleleri dâhilinde Bergama Kazâsına tâbi‘ Dikili Kasabasında Rum İnâs mektebinin harâb olmasına mebnî tecdîden inşâsına ruhsat i‘tâsı Rum Patrikliğinden istid‘â olunmuş ve mezkûr mektebin tûlen yirmi dört zirâ‘ ve arzan on altı ve irtifâ‘an on dört zirâ‘ ve ahşâb olarak eski temelleri üzerine inşâ ve masârıf-ı muhammenesi olan yirmi beş bin guruşun kilise sandığında mevcûd akçeden tesviye ve i‘tâ olunacağı ve kasaba-i mezkûrede dört yüz yirmi hânede bin iki yüz on dört nüfûs Rum bulunduğu ve zikr olunan mektebin inşâsınca hâlen ve mevki‘an bir gûne mahzûr bulunmadığı mahallinden iş‘âr olunmuş olduğundan mikdâr-ı zirâ‘ları tecâvüz olunmamak ve masârıf-ı inşâiye ber-minvâl-i muharrer tesviye olunarak bu vesîle ile kimesneden cebren akçe ahz veyâhud suver-i sâire ile tazyîk ve iz‘âc edilmek gibi hâlât vukû‘a getirilmemek şartlarıyla mekteb-i mezbûrun tecdîden inşâsı husûsuna bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî şeref-müteallik buyrulduğu şeref-vârid olan 21 Eylül sene [1]315 târîh ve iki yüz yirmi altı numaralı buyruldu-i sâmîde tebliğ buyrulmuş ve işbu buyruldu-i sâmî aynen defter-i mahsusuna kayd edilerek melfûfu emr-i âli bâ-ilmühaber Rum Patrikhânesi Kapu Kethüdâlığına teslîm kılınmış olduğundan şerâit-i mesrûde dâiresinde inşâ’âta dikkat ve itinâ olunarak hitâm-ı inşâ’âtda alelusûl ruhsatnâme-i resmîye rabtı ve natîcesinin iş‘ârı husûsunun makâm-ı âlî-i fahîmâneleriyle maârif müdîriyyetine izbârı bi'l-havâle Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye müfettişliğine ifâde edilmeğin ol bâbda…

Ve bi't-tasarruf Maârif Müdîriyyetine

113

Vilâyet-i Celîleleri dâhilinde Bergama Kazâsına tâbi‘ Dikili Kasabasında Rum İnâs mektebinin harâb olmasına mebnî tecdîden inşâsına ruhsat i‘tâsı Rum Patrikliğinden istid‘â olunmuş ve mezkûr mektebin tûlen yirmi dört zirâ‘ ve arzan on altı ve irtifâ‘an on dört zirâ‘ ve ahşâb olarak eski temelleri üzerine inşâ ve masârıf-ı muhammenesi olan yirmi beş bin guruşun kilise sandığında mevcûd akçeden tesviye ve i‘tâ olunacağı ve kasaba-i mezkûrede dört yüz yirmi hânede bin iki yüz on dört nüfûs Rum bulunduğu ve zikr olunan mektebin inşâsınca hâlen ve mevki‘an bir gûne mahzûr bulunmadığı mahallinden iş‘âr olunmuş olduğundan mikdâr-ı zirâ‘ları tecâvüz olunmamak ve masârıf-ı inşâiye ber-minvâl-i muharrer tesviye olunarak bu vesîle ile kimesneden cebren akçe ahz veyâhud suver-i sâire ile tazyîk ve iz‘âc edilmek gibi hâlât vukû‘a getirilmemek şartlarıyla mekteb-i mezbûrun tecdîden inşâsı husûsuna bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî şeref-müteallik buyrulduğu şeref-vârid olan 21 Eylül sene [1]315 târîh ve iki yüz yirmi altı numaralı buyruldu-i sâmîde tebliğ buyrulmuş ve işbu buyruldu-i sâmî aynen defter-i mahsusuna kayd edilerek melfûfu emr-i âli bâ-ilmühaber Rum Patrikhânesi Kapu Kethüdâlığına teslîm kılınmış olduğundan şerâit-i mesrûde dâiresinde inşâ’âta dikkat ve itinâ olunarak hitâm-ı inşâ’âtda alelusûl ruhsatnâme-i resmîye rabtı ve natîcesinin iş‘ârı husûsunun huzûr-ı âlî-i vilâyetle tarafı şerîflerine izbârı bi'l-havâle Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye müfettişliğine ifâde olunmağla terkîm-i rakîme-i muhibbîye ibtidâr edildi …

-------------------------------------------------

Osmanlı Arşivleri'nde Dikili ve çevresi (Bergama - Çandarlı)

Bu çalışma; Ajans Bakırçay Gazetesi bünyesinde kurulan ‘Tarih Araştırmaları Çalışma Gurubu’ tarafından yapılmaktadır.

Proje Koordinatörleri: Tarihçi-Yazar Murat Solmaz - Gazeteci Oben Ulu

Osmanlı Arşivleri Belgeleri Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan edinilmiştir...

Çalışma Bergama Ticaret Odası tarafından desteklenmektedir...

-------------------------------------------------

YASAL UYARI:

© Copyrigth ajansbakircay.com tüm hakları saklıdır. ajansbakircay.com sitesinde yer alan bütün tasarım ve düzenlemelerin telif hakları; 5846 numaralı telif hakları yasası ile korunmaktadır. Bunlar ajansbakircay.com'un yazılı izni olmaksızın ticari olarak herhangi bir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz. İzinsiz ve kaynak belirtilmeksizin kopyalama ve kullanımı yapılamaz.

-------------------------------------------------

Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 75
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 28 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 28 39
8. Sivasspor 28 38
9. Antalyaspor 28 36
10. A.Demirspor 28 35
11. Kayserispor 28 35
12. Samsunspor 28 33
13. Alanyaspor 28 33
14. Konyaspor 28 31
15. Ankaragücü 28 30
16. Karagümrük 28 29
17. Hatayspor 28 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Bandırmaspor 25 40
7. Ahlatçı Çorum FK 25 39
8. Boluspor 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 25 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 27 59
3. Barcelona 27 58
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Getafe 27 35
11. Osasuna 26 33
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 26 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 27 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9

Gelişmelerden Haberdar Olun

@