13.03.2022, 15:15

Dikili’de Haberleşmenin İlk Adımı: Telgrafhane İnşası

“Efendiler, sırası gelmişken arz edeyim; bütün telgrafçılarımızın milli teşebbüs ve harekâtımıza yaptıkları fedakârca hizmetlerinin milli tarihimizde mühim mevkii vardır. Kendilerine bugün alenen teşekkür etmeyi bir vazife sayarım” Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

***
19. yüzyılın haberleşme konusundaki muazzam icatlarından biridir telgraf. Sesli haberleşmenin öncesinde gerçekleşen bu icat, Anadolu’ya Osmanlı döneminde gelmiştir. Dikkat çekici bir isim hakkı hikâyesi olan telgrafın ilk patent onayı Osmanlı Sultanı Abdülmecit tarafından Morse’a verilmiştir. İlk telgraf hattının Edirne ve İstanbul arasında çekildiği biliniyor bununla birlikte. Ege bölgesinde hattın döşenmesi ise Çanakkale ve İstanbul arasında gerçekleşiyor ve ardında da hat İzmir’e ulaştırılıyor. Haberleşme ağını kentlerden ve kasabalara kadar ulaştıran telgraf hattının ve telgraf binasının inşasının Dikili’de yapılmasına ise 1881 yılında karar veriliyor.

Dikili’de telgraf hattı ve telgrafhanenin inşası için ilk adım, 17 Kasım 1881 tarihli Osmanlı arşiv belgesinde yer alıyor (BOA, İ. ŞD 56/3186, H. 24 Zilhicce 1298). Belgede, hattın Ayvalık’a kadar döşenmesi ve telgrafhanenin inşasının yerel halkın gayretleriyle yapılacağı okunuyor. Bununla birlikte hat ve telgrafhane için gerekli malzeme ve teknik teçhizatın - Aydın Vilayeti Telgraf Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre - Avrupa’dan sipariş edildiği bilgisi geçiriyor. Diğer yandan telgrafhanede görev alacak memurlar için ise 1650 kuruş maaşın verilmesi öngörülüyor.

Pandozoplu Efendi ve Varislerinin Bağışları

Yukarıda bahsettiğimiz belgeye ait bilgilere istinaden 20 yıl sonra telgrafhane için ayrı bir çalışmanın başlatıldığı görülüyor. 28 Şubat 1901 tarihli bu belgede (BOA, DH. MKT 2463/149, R. 29 Zilkade 1316) Dikili’nin kuruluşu meselesinde de yerel tarihçilerce adı sıklıkla geçirilen nahiyenin ticaret eşrafından Pandozoplu Efendi’nin (Belgede: Pande Zopilo) ismini görüyoruz. Ancak bu sefer konu, Pandozoplu Efendi’nin varisleri üzerinden devam ediyor. Belgede ifade edilenlere göre, daha önce Pandozoplu Efendi’nin telgrafhanenin inşası için devlete bir arsa bağışladığı görülüyor. Ancak, inşaat bitene kadar Pandozoplu Efendi kendi hanından üç odasını telgrafhane için kullanılma veriyor. Şu ana kadar açıkladıklarımız aslında 1901 yılından önceki bir dönemin özeti şeklindedir. Biraz daha konu açılacak olursa 1881 yılında inşasının başlanmasına karar verilen telgrafhanenin 20 yıllık bir zaman zarfında sonuçlanmadığı görülüyor. Bununla birlikte Pandozoplu Efendi’nin devlete yaptığı arsa bağışı da kuvvetle muhtemel 1901 tarihi öncesine dayanıyor. Belgenin devamında Pandozoplu Efendi’nin vefat ettiğini ve varislerinin hala bahsi geçen handa ikamet ettikleri bilgisi veriliyor. Varislerin handaki üç oda yerine ise Mösyö İllyapoli isimli kişi tarafından devlete bağış edilen bir arsa üzerine telgrafhane inşa ettirilmek üzere 30 lira bağışta bulunmak istedikleri okunuyor. Bu bağışa ek olarak 8900 kuruşun da Telgraf ve Posta Nezareti tarafından verilmesine karar verildiği anlaşılıyor.

Mösyö İllyapoli’nin Bağışladığı Arsanın Satışa Çıkarılması

Telgrafhanenin arsa ve inşası için gerekli mali tutarın kararlaştırılması sonrasında arsanın mevkisi konusunda bir değişikliğe gidiliyor. Mösyö İllyapoli’nin bağışladığı arsanın konumu belgede geçmiyor. Diğer yandan devletin bu arsanın ölçülerini bilmesi daha önce buranın keşfinin yapıldığını gösteriyor. Bu arsanın yerine devletin gösterdiği arsa ise Hükümet konağına yakın bir mevki oluyor. Burada iki konu akla geliyor, Mösyö İllyapoli’nin bağışladığı arsa ya merkezden uzak ya da telgrafhane yapısı için uygun değildi. Sonuçta, Mösyö İllyapoli’nin bağışladığı arsanın satışına ve buradan elde edilen para ile Hükümet konağının çevresindeki bir arsanın alımına ve telgrafhane inşaatının burada yapımının görüşülmesine 1 Mayıs 1901 tarihinde Şura-ı Devlet (Danıştay) tarafından karar veriliyor (BOA, İ.PT., 12 Muharrem  1319). 26 Mayıs 1901 tarihinde Şura-i Devletin maliye dairesi tarafından konunun mazbatası yani kararı çıkarılıyor ve devlet tarafından karar onaylanıyor (BOA, İ. PT., 7 Safer 1319).

Telgrafhane İnşasındaki Hizmetleri İçin Pandozoplu Efendi Evlatlarından Aleko Efendiye 5. Dereceden Mecidiye Nişanı Ödülü…

Yukarıda Osmanlı Arşiv belgelerinden yola çıkarak aktardığımız Dikili’yi dünya ile haberleşmeye açan telgrafhanenin arsası ve inşası konusu bir taltif yani bir gönül alma ile son buluyor. 15 Şubat 1903 tarihli belgede (BOA, DH.MKT 653/55, 17 Zilkaade Sene 1320), Pandozoplu Efendi’nin yukarıda aktardığımız hizmetleri dahil olmak üzere varislerinin emekleri doğrultusunda Aydın Vilayeti tarafından 31 Ocak 1903 yılında gönderilen resmi yazı sonucunda Pandozoplu oğlu Aleko’ya 5. dereceden Mecidiye madalyasının layık görüldüğünü okuyoruz.

İlgili belge:

“Dikili Nâhiyesinde telgrafhâne inşâsıyçün otuz lira iâne ile bir kıta arsa i‘tâ ve teberru‘ eden nâhiye-i mezbûre mu‘teberlerinden müteveffâ Pandazopilo (پاندزوپلو) mahdûmlarından Aleko (آله قو) Efendi'nin beşinci rütbeden Mecîdî nişân-ı zîşânıyla taltîfi hakkında Aydın Vilâyet-i Celîlesinden gelen 18 Kânûn-ı Sânî sene [1]318 târihli ve dört yüz otuz iki numaralı tahrîrât leffen takdîm kılınmışdır. Îfâ-yı muktezâsı re’y-i âlî-i cenâb-ı fahîmânelerine menûtdur. Ol bâbda …”

Yazımızı burada sonlandırırken haberleşmenin ne derce önemli bir konu olduğunu Aleko Pandozoplu’ya verilen madalyadan anlıyoruz. Bununla birlikte yazının sonu bir liyakat ile sona eriyor. 22 yıllık bir hizmet sonucunda verilen bu madalyanın önemi çok değerli çünkü hizmet eden kişiler yok sayılmıyor ve liyakat kültürünün Osmanlı Devletin’de ne denli oturmuş olduğu da anlaşılıyor. Tabii ki Dikili’de Mecidiye Nişanı’na layık görülen sadece Pandozoplu ailesi değil daha başka liyakatlar da var ve bu konuyu da başka bir yazımızda kaleme alacağız. Esenlikler dileriz…

***

Kaynaklar:

Kemal Hakan TEKİN, “Osmanlı Devletinde Gelenekten Yeniliğe Geçişin Anlamlı Bir Sembolü: Mecidi Nişanları”, The Journal of Academic Social Science Studies, Autumn II 2014, p. 393-411.

Merve Ayşegül KULULAR İBRAHİM, “Osmanlı Telgraf Mühendisleri”, Turkish Studies

Volume 13/16, Summer 2018, p. 185-198.

Özkan KESKİN, Ali SÖNMEZ, “Telgrafın Osmanlı İmparatorluğu’nda Yayılması: Çanakkale Telgraf Hattı Örneği”, OTAM, 25 / Bahar 2009, s. 67-81.

İbrahim ARTUK, “Nişan”, DİA, 33, s. 154-156.

***

DİKİLİ TELGRAFHANE BELGELER

İ. ŞD 56/3186 (P 1120591)

Şûrâ-yı Devlet

Dâhiliye Dâiresi

Aded

800

Telgraf Nezâreti'nin Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine meb‘ûs 17 Zilkaade sene [12]98 târîh ve yüz beş numaralı tezkiresi Şûrâ-yı Devlet'e havâle ve 19 Zilkaade sene [12]98 târîhinde Dâhiliye Dâiresi'ne i‘tâ kılınmağla kırâ’et olundu.

Meâli Bergama Kazâsına tâbi‘ Dikili Nâhiyesi'nin ehemmiyet-i mevki‘iyesine mebnî âlât ve edevâtıyla masârıf-ı inşâiye ve temdîdiyesi ve bir bâb telgrafhâne inşâsı masârıfı ahâlî-i mahalliye cânibinden tesviye olunmak üzere Ayvalık'dan oraya bir telgraf hattı temdîdi ve iktizâ eden eşyâ ve levâzımın Avrupa'ya sipâriş olunduğu Aydın Vilâyeti Telgraf Müdürlüğünden iş‘âr olunmuş olduğuna ve hatt-ı mezkûr için tayîni îcâb eden memûrîn maâşı bin altı yüz elli guruşa bâliğ olacağına binâen meblağ-ı mezbûrun muvâzeneye ilâvesi ve eşyâ-yı mezkûre resm-i mürûriyesinin dahi Rüsûmât Emânetiyle der-dest-i rü’yet bulunan hesâb miyânında tesviyesi husûsunun emânet-i müşârun-ileyhâya havâlesi beyânından ibâretdir.

Ahâlî-i mezkûre tarafından temdîdi arzu olunan telgraf hattının bi'l-cümle masârıfıyla inşâ olunacak telgrafhâne esmânı taraflarından tesviye olunacak ve hatt-ı mezkûra muktazî âlât ve edevâtın dahi Avrupa'ya sipâriş olunduğu anlaşılmış ve memûrîn maâşâtıyla gelecek eşyânın resm-i mürûriyesi olup i‘tâsı gösterilen mebâliğ hatt-ı mezkûrun menâfi‘ine nisbeten cüz’iyâtdan görünmüş olduğundan maâşât-ı mezbûrenin muvâzeneye idhâli zımnında telgraf nezâretine mezûniyet i‘tâsının nezâret-i müşârun-ileyhâya havâlesi ve resm-i mürûriyenin dahi ber-mûceb-i iş‘âr der-dest-i rü’yet bulunan hesâbât miyânında Rüsûmât Emâneti'ne iş‘ârı tezekkür kılınmağın ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 24 Zilhicce sene [1]298 ve fî 5 Teşrîn-i Sânî sene [1]297

Mühür

Es-Seyyid Mehmed Süreyyâ

Mühür

(Yanko)

Mühür

(İbrahim)

Ali Fuad Bey

Müzâkeresinde bulunmadı

Mühür

(Ahmed Lütfi)

Seyfeddin Efendi

Diğer memûriyetinde

Mühür

(Avnürrefîk)

Mühür

(es-Seyyid Mehmed Besim)

Mühür

(Şûrâ-yı Devlet)

İ. ŞD 56/3186_2 (P1120592)

Atûfetlü Efendim Hazretleri

Telgraf Nezâreti'nin Şûrâ-yı Devlet'e havâle olunmuş olan tezkiresi üzerine Dâhiliye Dâiresinden bi't-tanzîm leffen i‘tâ ve takdîm kılınan mazbata meâlinden müstebân olduğu vechile Bergama Kazâsına tâbi‘ Dikili Nâhiyesinin ehemmiyet-i mevki‘iyesine mebnî âlât ve edevâtıyla masârıf-ı inşâiye ve temdîdiyesi ve bir bâb telgrafhâne inşâsı masârıfı ahalî cânibinden tesviye olunmak üzere Ayvalık'dan oraya bir hatt-ı telgrafî temdîdi ve iktizâ eden eşyâ ve levâzımın Avrupa'ya sipâriş edildiği Aydın Telgraf Müdürlüğünden bildirilmiş olduğuna ve hatt-ı mezkûr için tayîni îcâb eden memûrîn maâşâtı bin altı yüz elli guruşa bâliğ olacağına mebnî bunun muvâzeneye ilâvesi ve eşyâ-yı mezkûre resm-i mürûrîsinin rüsûmat emânetiyle der-dest-i rü’yet bulunan hesâb miyânında tesviyesi husûsunun emânet-i müşârun-ileyhâya havâlesi tezkire-i mezkûrede beyân olunmuş ve memûrîn maâşâtıyla resm-i mezkûr hattın menâfi‘ine nisbeten cüziyâtdan bulunmuş olmasıyla hesâbât-ı merkûme miyânında tesviyesinin Rüsûmât Emâneti'ne ve maâşât-ı mezkûrenin muvâzeneye idhâli için nezâret-i müşârun-ileyhâya mezûniyet i‘tâsının dahi Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne havâlesi tezekkür kılınmış olmağla ol bâbda emr ü irâde-i seniyye-i cenâb-ı cihânbânî her ne vechile müteallik ve şeref-sudûr buyrulur ise infâz-ı mantûk-ı âlîsine ibtidâr edileceği beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim. Fî 28 Zilhicce sene [12]98 ve fî 9 Teşrîn-i Sânî sene [12]97

Saîd

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,

Resîde-i dest-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i vekâletpenâhîleriyle melfûf mazbata manzûr-ı âlî buyrulmuş ve ber-vech-i istîzân muâmelât-ı muktaziyenin îfâsı müteallik ve şeref-sudûr buyrulan irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî muktezâ-yı âlîsinden olarak mazbata-i mezkûre iâde kılınmış olmağla emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 29 Zilhicce sene [12]98 ve fî 10 Teşrîn-i Sânî sene [12]98

Bende

Ali Rızâ

DH. MKT 2463/149 (1120675)

Huzûr-ı Âlî-i Hazret-i Sadâretpenâhî'ye

Dikili'de tüccârdan Pande Zopilo (پانده زوپلو) Efendi'nin telgrafhâne ittihâz olunmak üzere inşâ ve cânib-i mîrîye teberru‘ ve ihdâsını taahhüd eylediği mahallin hitâm-ı inşââtına kadar telgrafhâne için mutasarrıf olduğu handan tahsîs eylediği üç oda mâil-i inhidâm olarak derûnunda ikâmet dâ‘î-i mehâzîr olmasına ve merkûmun dahi vukû‘-ı vefâtıyla veresesi taahhüd-i vâkı‘ı îfâ etmeyip yalnız bu kerre Mösyö İlyopili (ايليوپلى) tarafından terk ve teberru‘ olunan arsaya bir bâb telgrafhâne inşâsıyçün otuz lira i‘tâ edeceklerine mebnî bedel-i inşâ olan mebâliğ için Telgraf ve Posta Nezâret-i Aliyyesince sekiz bin dokuz yüz doksan altı guruşun sarfına mezûniyet i‘tâsı Aydın Vilâyeti Posta ve Telgraf Baş Müdîriyyetinden bildirildiği ve mezkûr arsanın fürûhtuyla bedeli üzerine verese-i merkûme tarafından i‘tâ olunacak otuz liranın ilâvesi hâlinde hükûmet dâiresi havlusundan müfrez arsa üzerine telgrafhâne inşâsı mümkün ve hazînece istifâdeyi mûcib olacağı ve merkûm İlyopili tarafından terk ve teberru‘ edilmiş olan arsanın evvelce devlet nâmına ferâğı icrâ edilmiş olduğu beyânıyla mezkûr arsanın fürûhtu istîzânına dâir Telgraf ve Posta Nezâretinden alınan 15 Şubat sene [1]316 târîh ve yedi yüz kırk altı numaralı tezkire leffen takdîm kılındı. Îfâ-yı muktezâsı menût-ı re’y-i âlî-i vekâletpenâhîleridir ol bâbda..

İ. PT (1120669)

Şûrâ-yı Devlet

Mâliye Dâiresi

Aded

472

Dâhiliye Nezâreti'nin Şûrâ-yı Devlete havâle buyrulan 29 Zilkaade sene [1]318 târîh ve seksen sekiz numaralı tezkiresi melfûfuyla beraber Mâliye Dâiresinde kırâet olundu.

Meâlinde Dikili'de tüccârdan Pande Zopilo Efendi'nin telgrafhâne ittihâz olunmak üzere inşâ ve cânib-i mîrîye teberru‘ ve ihdâsını taahhüd eylediği mahallin hitâm-ı inşââtına kadar bir telgrafhâne için mutasarrıf olduğu handan tahsîs etdiği üç oda mâil-i inhidâm olarak derûnunda ikâmet dâ‘î-i mehâzîr olmasına ve merkûmun dahi vukû‘-ı vefâtıyla veresesi taahhüd-i vâkı‘ı îfâ etmeyip yalnız bu kerre Mösyö İlyopili tarafından terk ve teberru‘ olunan arsaya bir bâb telgrafhâne inşâsı için otuz lira i‘tâ edeceklerine mebnî bedel-i inşâ olan mebâliğ için Telgraf ve Posta Nezâretince sekiz bin dokuz yüz guruşun sarfına mezûniyet i‘tâsı Aydın Vilâyeti Telgraf ve Posta Baş Müdîriyyetinden bildirildiği ve mezkûr arsanın fürûhtuyla bedeli üzerine verese-i merkûme tarafından i‘tâ olunacak otuz liranın ilâvesi hâlinde hükûmet dâiresi havlusundan müfrez arsa üzerine telgrafhâne inşâsı mümkün ve hazînece de istifâdeyi mûcib olacağı ve merkûm İlyopili tarafından terk ve teberru‘ edilmiş olan arsanın evvelce devlet nâmına ferâğı icrâ edilmiş olduğu beyânıyla mezkûr arsanın fürûhtu Telgraf ve Posta Nezâretinin iş‘ârına atfen beyân ve istîzân edilmiş olmasıyla ber-mûceb-i istîzân icrâ-yı îcâbının nezâret-i müşârun-ileyhâya li-ecli't-teblîğ Dâhiliye Nezâreti'ne havâlesi tezekkür kılındı. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 12 Muharrem sene 1319 ve fî 19 Nisan sene 1317

Azâdan

Mühür

(İlyas(?))

Azadan

Mühür

(Okunamıyor)

Azadan

Mühür

(Okunamıyor)

Azadan

Mühür

(Okunamıyor)

Azadan

Reşad Bey

Bulunamadı

Azadan

Şerif Hüseyin Bey

Bulunamadı

Mühür

(Şûrâ-yı Devlet)

Azadan

Lütfi Efendi

Bulunmadı

Azadan

Şerif Abdüilah Paşa

Bulunmadı

Mâliye Dâiresi Reîsi

Cemal Bey

Nâ-mizâc

Azadan

Mühür

(Okunamıyor)

Azadan

Mansur Paşa

Bulunmadı

Azadan

Mühür

(Okunamıyor)

Azadan

Mühür

(Hüseyin Nazım)

Azadan

Mühür

(Okunamıyor)

Azadan

Mühür (es-Seyyid Mustafa Raif)

Azadan

Niyazi Bey

Bulunmadı

Azadan

Mühür

(Okunamıyor)

Azadan

Fethi Bey

Bulunmadı

Azadan

Mühür

(Mehmet Taha Muradzâde)

Azadan

Filip Melhame Efendi

Bulunmadı

İ. PT. (P1120670)

Bâbıâlî Hazîne-i Evrâkı

İrâdât-ı Seniyyeye Mahsûs Melfûfât Cedvelidir

İrâde-i Seniyye Numarası

Târîhi

İrâde-i Seniyyenin Hulâsası

200

Fî 7 Safer sene [1]319

Dikili'de telgrafhâne inşâsına dâir

Aded-i Melfûfât

Melfûfât Numarası

Bâlâdaki İrâde-i Seniyyenin Melfûfu Bulunan Evrâkın Envâ‘ı

1

472

Şûrâ-yı Devlet Mâliye Dâiresi'nin mazbatası

İ. PT. (1120671)

Bâbıâlî

Dâire-i Sadâret

Âmedî-i Dîvân-ı Hümâyûn

272

Atûfetlü Efendim Hazretleri

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'nin Şûrâ-yı Devlet'e havâle olunan tezkiresi üzerine Mâliye Dâiresinden tanzîm ve leffen arz ve takdîm kılınan mazbatada Dikili'de Mösyö İlyopili tarafından telgrafhâne ittihâz olunmak üzere teberru‘ edilen arsanın fürûhtuyla bedeline tüccârdan müteveffâ Pande Zopilo veresesi tarafından iâne edilecek otuz lira ilâve olunarak hükûmet konağı havlusundan müfrez mahalle bir bâb telgrafhâne inşâsı husûsunun Posta ve Telgraf Nezâret-i Behiyyesine iş‘ârının Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne havâlesi lüzûmu gösterilmiş olmağla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfetpenâhî şeref-sünûh ve sudûr buyrulur ise mantûk-ı münîfi infâz edileceği beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim. Fî 24 Muharrem sene [1]319 ve fî 1 Mayıs sene [1]317

Sadrazam

Rıfat

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,

Resîde-i dest-i tazîm olup melfûfuyla manzûr-ı âlî buyrulan işbu tezkire-i sâmiye-i sadâretpenâhîleri üzerine mûcibince irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfetpenâhî şeref-sudûr buyrulmuş olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 7 Safer sene [1]319 ve fî 13 Mayıs sene [1]317

Ser-kâtib-i Hazret-i Şehriyarî

Bende

Tahsîn

DH. MKT. 2498/49 (1120673)

Dâhiliye Mektûbî Kalemi

Evrâk Numarası

Müsevvidi İsmi

Tesvîdi Târîhi

Posta ve Telgraf Nezâret-i Aliyyesi'ne

Yusuf Şevket(?)

Ali Fuad

Râif

Târîh-i Tebyîzi

Arabî

Rûmî

733

195

Kâzım

22 Mayıs sene [1]317

22

22

28 Safer Sene [1]319

2 Haziran sene [1]317

Dikili'de Mösyö İlyopoli tarafından telgrafhâne ittihâz olunmak üzere teberru‘ edilen arsanın fürûhtuyla bedeline tüccârdan müteveffâ Pande Zopilo veresesi tarafından iâne edilecek  otuz lira ilâve olunarak hükûmet konağı havlusundan müfrez mahalle bir bâb telgrafhâne inşâsı husûsuna Şûrâ-yı Devlet karârıyla bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî şeref-sudûr buyrulduğu 15 Mayıs sene [1]317 târîhinde taraf-ı sâmî-i sadâretpenâhîden teblîğ buyrulmuşdur. Ol bâbda …

BOA. DH.MKT 653/55 (P1120687)

Dâhiliye Mektûbî Kalemi

Evrâk Numarası

Müsevvidi İsmi

Tesvîdi Târîhi

Huzûr-ı Âlî-i Hazret-i Sadaretpenâhîye

Fazıl

Tevfik

Ali Fuâd

Târîh-i Tebyîzi

Arabî

Rûmî

432

27

Vasfi

28 Kânûn-ı Sânî sene [1]318

28

29

17 Zilkaade Sene [1]320

2 Şubat sene [1]318

Dikili Nâhiyesinde telgrafhâne inşâsıyçün otuz lira iâne ile bir kıta arsa i‘tâ ve teberru‘ eden nâhiye-i mezbûre mu‘teberlerinden müteveffâ Pandazopilo (پاندزوپلو) mahdûmlarından Aleko (آله قو) Efendi'nin beşinci rütbeden Mecîdî nişân-ı zîşânıyla taltîfi hakkında Aydın Vilâyet-i Celîlesinden gelen 18 Kânûn-ı Sânî sene [1]318 târihli ve dört yüz otuz iki numaralı tahrîrât leffen takdîm kılınmışdır. Îfâ-yı muktezâsı re’y-i âlî-i cenâb-ı fahîmânelerine menûtdur. Ol bâbda …

-------------------------------------------------

Osmanlı Arşivleri'nde Dikili ve çevresi (Bergama - Çandarlı)

Bu çalışma; Ajans Bakırçay Gazetesi bünyesinde kurulan ‘Tarih Araştırmaları Çalışma Gurubu’ tarafından yapılmaktadır.

Proje Koordinatörleri: Tarihçi-Yazar Murat Solmaz - Gazeteci Oben Ulu

Belgelerin sunumu: Sanat Tarihçisi Dr.Çağlayan Hergül

Osmanlı Arşivleri Belgeleri Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan edinilmiştir...

Çalışma Bergama Ticaret Odası tarafından desteklenmektedir...

-------------------------------------------------

YASAL UYARI:

© Copyrigth ajansbakircay.com tüm hakları saklıdır. ajansbakircay.com sitesinde yer alan bütün tasarım ve düzenlemelerin telif hakları; 5846 numaralı telif hakları yasası ile korunmaktadır. Bunlar ajansbakircay.com'un yazılı izni olmaksızın ticari olarak herhangi bir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz. İzinsiz ve kaynak belirtilmeksizin kopyalama ve kullanımı yapılamaz.

-------------------------------------------------

Yorumlar (1)
Hasan Akarsu 2 yıl önce
Eskiden yaşayıp haberleşmenin önemini anlayıp hizmet edenlere selam olsun
DEVLETİN hafızası arşivlerdir önemini bilmek lazım emeği geçenlerin işleri rast gitsin
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 13 19
8. Kasımpasa 13 18
9. Rizespor 13 18
10. Hatayspor 13 17
11. Ankaragücü 13 16
12. Sivasspor 13 15
13. Gaziantep FK 13 15
14. Karagümrük 13 14
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 13 13
17. Başakşehir 13 12
18. Alanyaspor 13 10
19. Samsunspor 13 8
20. İstanbulspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 33
2. Kocaelispor 13 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Göztepe 13 23
5. Gençlerbirliği 13 23
6. Bodrumspor 13 21
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 13 19
9. Ahlatçı Çorum FK 13 17
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 13 16
12. Adanaspor 13 15
13. Manisa FK 13 14
14. Şanlıurfaspor 13 14
15. Ümraniye 13 12
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 13 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 35
2. Girona 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Getafe 14 19
9. Valencia 14 19
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Las Palmas 14 18
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 14 11
17. Mallorca 14 10
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3

Gelişmelerden Haberdar Olun

@