11.03.2023, 17:38

Dikili Hükümet Konağı

OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE DİKİLİ - 7

(Dikili Hükümet Konağı)

Dikili’nin Osmanlı İdari yapısı içinde bir yerleşim olması çok uzak tarihleri bulmaz. Bugün Altınova olarak isimlendirdiğimiz Ayazmend Kazasına bağlı bir köy olarak Karesi Sancağı’nda yer alan Dikili, 1880’de Nahiye oldu.(1) Bu karar alınırken bir ifade dikkatleri çekmektedir. Osmanlı Arşiv belgelerinde ‘Bergama’nın İskelesi olan Dikili’nin Nahiye olarak teşkili’ denilmiştir. Dikili liman özelliği ile Bergama’nın Ege’ye açılan kapısı oldu. Bergama Kazası ise önceleri Karesi Sancağı’na, 1868-1877 yılları arasında Saruhan Sancağı’na bağlı kaldı. 1877’den sonra da Aydın Vilayeti’ne bağlandı.

Dikili, Aydın Vilayeti’ne bağlı Bergama Kazası’nın bir nahiyesi olarak 1880’de alınan kararla yeni bir kimlik kazanıyordu. Limanı daha işlevsel bir konuma gelmiş. Bu küçük kasabada Rum Nüfusu’nun yanında Türk Mahallesi oluşturulmuş, hızlı bir şekilde bayındırlık işleri gerçekleşmişti. Osmanlı Arşiv Belgeri’nde Dikili yazı dizimizin ilk makalelerinde bu bayındırlık faaliyetlerini sizlerle paylaşmıştık. Yerel halkın bağışları ve Pandizoplu gibi varlıklı Dikilili vatandaşların katkıları bu çalışmaları hızlandırdı. Ancak bu gelişmeler çiçeği burnunda Nahiye olan Dikili’nin bir hükümet konağı ihtiyacı için söylenemez.

Nahiye olarak ilan edildiğinde bir hükümet konağına sahip olmayan Dikili’de dönemin kaymakamı Giritli Mahmut Bey’in önerisi ve Nahiye-i Mezhure Heyeti’nin kararıyla, Katazina oğlu Naum isminde bir vatandaşın evinin kiralanmıştı. Bu evin yeri ilgili belgelerde yer almadığından bilgi edinemiyoruz. Naum  beyin evi hükümet yetkililerince 4’er mecidiye aylıkla kiralanmıştı. Ancak sorun sadece nahiyeyi yönetecek kamuya ait bir bina olmaması değildi. Hükümet Konağı olarak kullanılan binanın 1880’den itibaren 56 ay kirası ödenememişti. Toplam borç 220 mecidiyeyi aşmıştı. Belgelerde bu borcun nasıl ödeneceği ve hangi kurum tarafından ödeneceği tartışma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır.(2)

1884 yılına geldiğimizde devlet Dikili-Bergama yolunun yapılması ve Dikili’ye nihayet hükümet konağı yapılması konusunda karar aldı.(3) Karar alındı alınmasına ama inşaatın başlaması zaman aldı. Bu süreçteki aksaklıkları genel bir pencereden yorumlamak mümkün.  Ardı arkası kesilmeyen savaşlar, büyük toprak kayıpları, üretemeyen ve dışa bağımlı olan Osmanlı Devleti’nin iflasını açıklamasına neden olmuştu. 1881’de iflasını açıklayan devlet, Duyun-u Umumiye teşkilatının kurulmasıyla büyük bir ekonomik kıskacın içinde buldu kendisini. Doğal olarak bu olumsuz tablonun faturasını tüm ülkede olduğu gibi Dikili’nin olmayan Nahiye binası da ödedi.

1886’da kiralık olarak kullanılan binanın borcu 5160 kuruşa ulaşmıştı. Borcun vilayet bütçesinden karşılanması kararı alındı. Bu karar Maliye Nezareti tarafından da onandı.(4) Aynı yıl umutla başlayan inşaat durdu. Çünkü böyle bir kamu binasının inşası 59.900 kuruşa mal oluyordu. Bu paranın ancak 23.000 kuruşu toplanmıştı. Bu para halktan bağışlar ve vergilerle toplanmıştı. Yerel yöneticiler geriye kalan 36.900 kuruş için yardım talep etti. Buna istinaden vilayetten ulaşan 5 Mayıs 1886 tarihli mazbataya göre tamir ve inşa için keşif heyeti gönderilmesine karar verildi.(5) Ancak inşaat tam anlamıyla durmuştu.

İnşaatın yarım kaldığı süreçte Hükümet ve vilayetle yazışmalar ve talepler devam etti. 1887’de Dikili Nahiyesi’nin taleplerine bir cevap geldi. Cevapta özetle şöyle denilmektedir; ‘Bergama kazası dahilindeki Dikili nahiyesinde inşası yarım kalan hükümet konağının tamamlanması için talep edilen paraya, bütçe dahilinde karşılık bulunmadıkça verilmesinin mümkün olmadığı.’(6)

Dikili hükümet konağı inşaatı zaman zaman hızlandı çoğu zaman beklemede kaldı. 1905-1906 yıllarında aktif olarak binan kullanılmaya başlandığını görmekteyiz. Osmanlı Arşiv Belgeleri arasında 1908 yılında, Dikili Hükümet Konağı’nın bazı yerlerinin tamiri ve rıhtımının yenilenmesi başlıklı bir belgeye rastlıyoruz.(7) Dikili Hükümet Konağı, bilindiği gibi bugünkü yerindeydi. Bu belgeye göre binanın denize daha yakın olduğunu denize açılan küçük de olsa bir iskelesinin olduğu anlaşılıyor. Tarif edilen yer muhtemelen bugünkü Olof Palme Parkı’nın kumsal yönüne doğru olan köşesidir.

1939’a kadar kullanılan bina yaşanan büyük depremin ardından ağır hasarlı olarak terk edilmişti. Bina bulunduğu yere, yine giriş kapısı deniz tarafına bakacak şekilde yeniden inşa edildi ve 1960’larda yeniden hizmet vermeye başladı. 2000’li yıllarda ise yeniden ve kapsamlı bir tadilata giren Hükümet Konağı binasının giriş kapısı şimdiki gibi bahçe tarafından açıldı. 2000’den önce binanın içinde adli makamlar da görev yapmaktaydı.

Şevket Ahmet Birand’ın 1940 yılında yayınlamış olduğu Dikili Zelzelesi adlı kitapta, Dikili’nin alüvyon arazileri üzerinde bulunan kamu binalarının tamamının zarar gördüğü, taş zemin ve yamaçlarda yapılmış olan binaların ise hasar görmediği rapor edilmiştir. Dikili’de bugün kamu binalarının birçoğunun yine zemin sıvılaşmasının yoğun olduğu alanlarda hizmet veriyor olması yazımızın sonuna düşmemiz gereken önemli bir not olur.

-----------------

Kaynaklar;

1.Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, Osmanlı Arşivi, D.No:51,G. No: 2830, İ.ŞD.

2.B0, ŞD. 1382/18.

3.BO, DH. MKT,1344/24

4.BO, DH. MKT 1400/89

5.BO, DH. MKT. 1444/67

6.BO, DH. MKT. 1515/92

7.BO, ML. EEM. 813/10

-------------------------------------

ŞD. 1382/18.

ÖZET: Dikili hükümet konağı icar bedelinin ne taraftan ve ne suretle tesviyesi lazım geleceğinin bildirilmesi. (Aydın 1)

Aydın Vilayeti Mektub-i Kalemi

Aded 79

Dâhiliye Nezareti Celilesi Cenâb-ı Âlisine

Devletlû Efendim Hazretleri,

Dikilide isticar olunup hükümet konağı ittihaz olunan hanenin ne lüzum ve mecburiyet üzerine ve hangi tarihden itibaren kaç guruşa isticar olunduğunun ve şimdiye kadar nezaret-i celile-i cenab-ı daverilerine iş’ar olunmaması esbabının ba tahkik arz ve ezbar şeref varid olan 3 Şubat(1)301tarihli ve iki yüz elli numrolu tahrirat-ı aliyye-i daver-i efhamilerinde emrü irade buyrulmasıyla keyfiyet-i mezkur mutasarrıflığı vasıtasıyla Bergama kazası kaymakamlığından isti’lam olunmuş idi bu kere cevaben varid olub mezkur mutasarrıflıktan tevdi olunan mazbatada Dikili nahiyesinin hîn-i teşkilinde orada hükümet konağı olmamasıyla kaymakam esbak Giritli Mahmud Bey zamanında ve doksan altı senesi temmuzu ibtidasında nahiye-i mezkure heyetince idilen tensib üzerine dörder mecidiye aylıkla katazina oğlu naum nam kimsenin tahtı tasarrufunda bulunan mezkur hanenin isticar edildiği ve doksan yedi senesi temmuzuna değin olan icaratı ahali mahalliye tarafından ianeten verilip sene-i mezkure temmuzu ibtidasından üçyüz bir senesi martı nihayetine değin olan elli altı aylık icare mütarekemesi olan iki yüz yirmiden mecidiyenin henüz tesviye olunmadığı cihetle icra-i icabı işar olunmuş olmağla ve mebani mezkure ile badema itası lazım gelen şehri dörder aded sim mecidi bedel icarın ne tarafdan ve ne suretle tesviyesi lazım geleceğinin cevaben cenabı ali nezaret penahilerinden istinaden ba havale muhasebe-i vilayatdan ba derkenar ifade olunmağla iktizasının lütfen emr u işar buyrulması babında emr u ferman hazret-i men lehül emrindir

6 Şevval (1)303 ve 15 Temmuz (1)302.

Nefs-i İzmir sancağına tâbi dikili nahiyesinde hükümet konağı isticarıyla bedel-i icar tahsis kılındığına dair bir güne kayd ve malumat bulunmamasına ve muvazene haricinde karşılıksız masraf ihtiyarı ba irade-i seniye kat’iyyen memnu olmasına ve cevaben gelen işbu inha mealine nazaran icabının li-ecli’t el tezkere şura-yı devlete havale buyrulması beyanında emr u ferman hazret-i men lehül emrindir.

10 Muharrem (1)304 ve 27 Eylül (1)302 Şura-yı Devlete 1 Teşrinievvel (1)302 

----------------------------------

DH. MKT. 1382/25.

ÖZET: Dikili Nahiyesinde hükümet konağı olmamasından dolayı bu iş için kiralanan hanenin kirasının ödenmesinin istendiği.

Huzur-ı Ali-i Hazret-i Sadaretpenahiye

19 Teşrinisani (1)303

Dikili Nahiyesinde hükümet konağı olmamasından dolayı heyeti memurinin ikamesi zımmında isticar olunan doksan yedi senesi temmuzuna kadar bedel-i icarı cenabı ahaliye tesviye kılınan hanenin üçyüz bir senesi martı nihayetine kadar elli altı aylık terakim iden ikiyüz yirmi dört mecidiyenin sureti tesviyesi hakkında Aydın Vilayeti celilesinden meb’us tahrirat üzerine ba husus Şura-yı devlet dahiliye dairesinde tanzim olunub matluben arz ve takdim olunan mazbata mutâlasından rehîn-i ilm-i sami cenab-ı sadaret penahilere buyrulacağı vechle mezkur hanenin isticarı lüzumu müstenid olmağla beraber icaresi dahi istinkâr……derecede olmadığından meblağ mütarekemenin senelik muvazenesine alakaten itası ve bundan böyle verilmesi lazım gelen şehri dörder mecidiyenin üçyüz iki senesi muvazenesine bilâd-ı hal tesviyesi ve fakat bu mislü masrafın usûlî dairesinde vakit ve zamanıyla istinaden kalmasının vilayat müşarileyheye izbarı lüzumu görünmüş ve olbabda muhasebe-i dahiliyeden ita olunan mezkur sene-i mezkure muvazenesinin evvelce arz ve takdim kılınmış olmasına benaen oraya akçe idhal ve imlası mümkün olamayacağından bu sene nihayetine kadar icaren murakkamının dörder mecidiye itibarıyla ve mecidiye on dokuz guruş hesabıyla müzakemesi olması lazım gelen beş bin yüz altmış sekiz guruşun senelik muvazenesinin açığına ve zuhur iden tertibi fazla ilavesi ve sene-i atiye muvazenesine idhalen mezkur hane için şehri yetmiş altı guruş bedel icar-ı tahsis hususunun istizanı ifade kılınmış olmağla iktizasının emr ü işar buyrulması hususunda.

---------------------------

DH. MKT. 1389/90.

ÖZET: Dikili hükümet konağı olarak kullanılan hanenin kira bedelinin ödenmesi.

Aydın Vilayet ve Maliye Nezareti Celilerine 8 Rabiulahir (1)304 ve 22 Kânunuevvel(1)302

Dikili nahiyesinde hükümet konağı olmamasından dolayı heyeti memurenin ikamesi zımmında doksanaltı senesi temmuzu ibtidasından itibaren şehri dörder mecidiye icare ile isticare olunan ve doksan yedi senesi temmuzuna kadar bedel-i icarı cenab-ı ahaliyeden tesviye kılınan hanenin sene-i mezkure temmuzi ibtidasından üçyüz iki senesi gayesine kadar dörder mecidiye itibariyle ve mecidiye on dokuz guruş hesabıyla mütarekemesi bulunan beş bin yüz altmış sekiz guruşun senelik muvazenelerce açığına ve zuhurat tertibi fazlasına ilavesi ve üç yüz üç senesi muvazenesine idhalen mezkur hane için şehri yetmiş altı guruş bedeli icar tahsis ve fakat bu mislü masrafın usûlî dairesinde vakit ve zamanıyla istinaden kılınmış hususunun ali-i asafanelerine tavsiyesi şura-yı devlet dahiliye dairesinin kararı üzerine bil-istizan nezd-i sami sedaretpenahi tensib ve tasvib buyrulmuş ve o vechle kaydı tevsiye olunduğundan oraca dahi icrayı icabı hususunun ve havalenamelerinin badema gönderileceğinin cevab-ı arz devarilerine tebliğ mahsuben nezaretden ifade kılınmış olmağla ifayı muktezasına hükm aliye düsturunun derkar buyurulmak babında.

Maliyeye

Hususi Aydın Vilayat celilesinden vuku bulan işar ve şura-yı devlet dahiliye dairesinden verilen karar üzerine bala istizan nezd-i sami sedaretpenahi tensib ve tasvib kılınmış ve o vechle kaydı tevsik olunduğundan bedel icar-ı mezburenin doksan yedi senesi temmuzu ibtidasından sene-i merkume gayesine kadar altı yüz sekiz ve doksan sekiz ve doksan dokuz ve üç yüz ve üçyüz bir ve üçyüz iki senelerinin senevisi bulunan dokuz yüz on ikişer guruşdan dört bin beşyüz altmış guruşki cem’an beş bin yüz altmış sekiz guruşun ...... muvazenelerce dahiliye tahsisatına mahsuben icab iden altı kıta havalenamenin ba tanzim vilayat müşarileyheye gönderilmek üzere irsali hususunun cevab-ı âli-i nezaret penahilerine tebliğ mahsuben nezaretden ba derkenar ifade kılınmış ve keyfiyet vilayat müşarileyhe buyrulmuş olmağla ol vechle ifayı muktezasıyla keyfiyetin enbası hususuna himem-i aliyeye…….derkenar buyrulmak babında.

-----------------

DH. MKT. 1344/24

ÖZET: Foça ve Dikili’de yapılan ve yapılmasına karar verilen hükümet konağı, hapishane, iskele, yol inşası vs. imar çalışmaları hakkında bilgi verilmesi.

Nezaret…..dahiliye

mektubi kalemi

aded

11 Cemazeyilahir sene (1)301 ve 26 Mart (1)300 tarihli aydın tahrirat suretidir.

Ahiren mülhakaten vukubulan ….çakerinamede ehemmiyet ticariyelerce Müslim olan Foça ve Dikili limanlarında masrafı belediyelerden tesviye olunmak ve ona mukabil idhal ve ihraç olunacak emti’a ve eşyayı ticariyeden cüzvî bir resim alınmak şartıyla kırkar metru tol ve sekiz metru arzında birer kargir iskele inşası kararlaştırılıp Dikili iskelesinin haritasıyla resmi tarifesi şurayı devlet riyaset celilerine gönderilerek inşasına mübaşeran ittirilmiştir. Foça iskelesinin haritasıyla resmi tarifesi derdest-i irsal olunduğundan ……/….. ameliyatına Mübaşeran mukarrerdir. Foça-yı atik kazasına mahbut olan ….kadim …zaman ile harab olarak enkazı ahali tarafından aşırılmakta olduğu cihetle mezkur enkazının füruhatı ve ….. kaymakamlık için inşası ehemm olan hükümet konağına sarfı mukaddema ……müsaade-i seniyeye olmuş ise de enkazının bir haber …..satılıb …müşterik zimmetinde bırakılmış ve hükümet konağının inşasına bedel  olunmuş idi bu kere mezkur konağın dahi keşfi icra ititrilerek fevkânî ve tahtani on dört oda ile muntazam bir tevkifhane ve bir de hapishaneyi ….. olmak üzere kırkbeş bin guruş sarfıyla inşası kabil olacağı tahkik etmekle haritası vilayat ser mühendisi tarafından tanzim olunup inşasına mübaşeran olundu.

Dikiliden Bergamaya kadar mukaddematen inşa edilen tarik natamam kalmış olduğu gibi aradan bir hayli seneler dahi mürur ittiği halde asla tamir edilmemiş olduğundan mezkur tarik büsbütün harab olmuş ve dikili ise Kırkağaç ve Soma ve Bergama gibi üç cism-i kazanın mersâ-i ticareti olmağla tarik-i mezkurun hal …..kalmış muvâredât-ı ticariyeye pek ziyade işgal itmiş olduğundan refakat ……bulundurulmuş olan vilayat ser mühendisi marifetiyle keşfiyat fenniye icra idildikden sonra mezkur tarikinde heman …..mükafatının tertib ve sevkiyle …..inşasına mübaşiran olunmuştur. Cennetmekan Yıldırım Beyazıd Han hazretlerinin meberrat-ı celilerinden olarak sekiz yüz bir tarihinde bir tahrirde inşa edilen bir cism-i cami şerifi ebniyece enkazı işardan madud iken ……/ve ….. …. denberu tamirine itina olunmadığı hesabıyla hayliden hayli harab olarak madur bir halde olduğu ……müşahede olunmuş ve hanedan…. saltanata mensub olan böyle bir eser-i nefisenin ihyası ……/….. mecburiyet bulunmuş olmağla keşfi ……kırk bin guruşla tamiri kabil olacağı anlaşılıb ……/islamdan otuz bin guruşdan ziyade iane cem idilmiş ve levazımı tamiriye ihzar idilmekte olunduğundan hitamında ameliyatı mübaşeran olunmuş mahaline ….. kılınmıştır.

Somadan bergamaya ve kırkağaçdan akhisara doğru iki şosenin dahi …..tanzim ittirilerek ……hazret-i padişahi inşasına mübaşir olundu. Soma ile Bergama tarikinin bu sene on üç ve Kırkağaç ile Akhisar …..tarikin otuz kilometresi inşa ve ikmal olunacağı muhât-ı ilm-i …….cenabı nezaret penahileri buyruldukta olbabda emr u ferman hazreti men lehül emrindir.

----------------------------

DH. MKT. 1400/89

ÖZET: Dikili nahiyesi hükümet konağı olarak kiralanan bina bedelinin vilayet emvalinden karşılanması.

25 Cemazielevvel 1304/7 Şubat 1302

Aydın Vilayat-ı Celilesine

Dikili nahiyesinde hükümet konağı olmamasından dolayı isticar olunan bir bab hanenin doksan yedi senesi temmuzundan üç yüz iki senesi nihayetine kadar işlenmiş ve işlenecek müddet bedel-i icarı bulunan Cem’an beşbin yüz altmış guruşun mezkur seneler tahsisatına mahsuben vilayet celilerine emvalde umumiyesinden tesviyesi zımmında Maliye Nezareti celilesinden vilayet celilelerine defterdarlığına tastir olunub ...... irsal kılınan altı kıt’a tahrirat-ı melzuf havalenameler mucibince kaydları tesviye olunduğundan oraca dahi icabının icrası hususunun cevabı arz vilayat penahilerine telgraf ……. nezaretden bâ derkenar ifa kılınmış olmağla ol vechle iktizasının ifasına himmet aliye …. derkar buyrulması babında.

---------------

DH. MKT. 1402/101

ÖZET: Aydın vilayeti Dikili nahiyesi hükümet konağı ile Kırkağaç kazası nisa hapishanesinin kira bedelinin 1303 senesi vilayet muvazene defterine idhal edilmemesi sebebinin sorulması.

8 Cemazielahir 1304/19 Şubat 1302

Aydın Vilayat-ı Celilesine

Nefs-i İzmir sancağına tâbi dikili nahiyesinde hükümet konağının yetmiş altı ve Saruhan sancağı dâhilinde kâin Kırkağaç kazası Nisa hapishanesinin yirmi sekiz buçuk guruş icaresinin olduğu halde vilayat-ı celilelerinden derdest tedkik bulunan muvazenesi defterine bunların idhal olunamamış olduğundan sebebinin cevab-ı arz düsturilerinden inzarı muhasebe-i nezaretinden teskere ifade kılınmış olmağla ba tahkik-i keyfiyetinin işar buyrulması.

------------------

DH. MKT. 1444/67

ÖZET: Bergama kazasının Dikili nahiyesinde inşasına başlandığı halde yarım kalmış olan hükümet konağının hangi emre istinaden inşasına başlandığının ve inşaatın tamamlanabilmesi için gerekli karşılığın bulunup bulunamayacağının bildirilmesi.

18 Zilhicce 1304/25 Ağustos 1302

Bergama kazasına tabi Dikili nahiyesinde mukaddema inşasına mübaşeret olunub…..hükümet konağının inşası elli dokuz bin dokuz yüz küsur guruş ile mümkün olacak ise de mukaddema ianeten toplanılan yigirmi üç bin guruş sarf olunmasıyla mezkur konağın ikmali noksanı içün otuz altı bin dokuz yüz küsur guruş lüzum olunduğundan ve buna oraca bir karşılık bulunamadığından bahisle icrayı icabına dair meclis-i idaresinde  vilayattan varid olan 5 Mayıs 303 tarihli ve yetmiş beş numrolu mazbata melzufuyla beraber muhasebe-i nezarete ebniye-i emiriyeden tamir ve inşası lazım gelen mahallerin bir kaide-i keşf ve münakasası bilasır mikdar masrafını ….bir kıt’a ...defteriyle resm müsattahından ve mana fası pusulasının ba tanzim irsal nizamından olduğu gibi iane ile inşa olunacak mahallerin dahi ber mucib nizam olvechle keşf ve münakasasının icrasıyla icab iden defter ve …..pusulasıyla resminin ….ianeten taht ... alınarak keyfiyetin  ba mutabıt istizasıyla  ….. nevi idecek irade üzerine inşaata mübaderet kılınmış usul-u merba icabından olduğundan ve mezkur hükümet konağının bir mucib nizam ve karar emri inşasına mübaderet olunması lazım geldiği halde mahallince yirmi üç bin guruş iane sarf olunması ve ikmali noksanı içün bu kere açıktan otuz altı bin dokuz yüz bu kadar guruşun sarfi istizan kılınmış esbabı ……ve muvazene haricinde karşılıksız akçe sarfi ba irade-i seniyye katiyen memnû olduğu gibi hal sarfi haziniyece fazla masarıf ihtiyârına gayri müsaade bulunduğundan ba’dehu  icabı bildirilmek üzere mezkur konağın ... emre istinaden inşasına mübaşirin olunmuştur ve masarıf inşaatına tahsisat vilayat veyahud suret-i ahiri ile mahallince karşuluk tedariki mümkün müdür olmadığı halde masarıf inşaatından tasarrufat icrası …..keyfiyetinin izahen beyan ve işarı hususundan cevab-ı arz ... tebliğ mezkûr muhasebede ba derkenar ifade kılınmış olmağla olvechle iktizasına ifa ve enbasına  hükm-ü aliyye-i düstur babda ve ... buyurulmak babında.

-----------------------------

DH. MKT. 1515/92

ÖZET: Bergama kazası dahilindeki Dikili nahiyesinde inşası yarım kalan hükümet konağının tamamlanması için talep edilen paraya, bütçe dahilinde karşılık bulunmadıkça verilmesinin mümkün olmadığı.

15 Şevval 1305/13 Haziran 1304

Bergama kazası dâhilinde kâin Dikili nahiyesinde mukaddema inşasına başlanılıb na tamam kalmış olan hükümet konağının ikmal inşası içün sarfına lüzum görülen otuz altı bin guruş heyeti hükümetin …. cari ikamet etmekte olduğu hanenin altı buçuk senelik icaresi olub ….gönderilen ve masarıf-ı daireyi belediyece tesviye olduğu cihetle mukafık bulunan beşbin  bu kadar kuruş ile belediyenin varid ve iane-i ahaliyeden  terakim idecek meblağ karşılık ittihaz olacağı mün’am vilayat-ı celilerine cevaben varid olan ve muhasebe-i hususiyesine 5 Nisan 1304 tarihli ve kırkbir numrolu tahriratda işar olunmuş ise de bütçede muharrer… birinden diğerine akçe naklinin sureti katiyede …. beraber hariç ezba mevanin bir güne maaş ve masraf idilmesi ve bütçe dahilinde bir karşılık bulunmaksızın masrafı fevkaladenin bile ihtiyar olunması üç yüz dört senesi muvazene-i umumisi üzerine şerefsadır olan irade-i hazreti penahiyesi iktizayı aliyesine bulunmuş ve zikr olunan otuz altı bin guruş bir haval muharrer gösterilen karşılıklar gayri kafi görülmüş olduğundan bir mucib iradeyi seniyye bütçe dahilinde karşılık bulundukça ….. işar katiyen mümkün olamayacağının cevab-ı ali …mezkur muhasebiyeden ifade  kılınmağa olbabda ona göre ….hususunda babında

----------------

ML. EEM. 813/10

ÖZET: Aydın vilayeti Dikili hükümet konağının rıhtımı ile bazı yerlerin tamiri. (Aydın)

Dikili hükümet konağının rıhtımının tamiri hakkında

Aydın vilayeti tahrirat kalemi

Maliye nezareti celilesine

Devletlü efendim hazretleri

Dikili hükümet konağının rıhtımıyla bazı ikamının tamiri içün … meblağın sarfi mezuniyet itası hakkında yazılan 22 Mayıs sene 326 tarihli ve 92/388 numaralı tahrirat-ı sarfa  cevaben henüz vürud idüb mezkur rıhtımın telatüm deryadan gittikçe  harab olarak hükümet konağının …… mucib olacağından ….. ifa-yı icabı Bergama kaymakamlığından bu kerede alınan tahriratda izbar olunmağla tamirat-ı mezkur için muktezi meblağın sarfı mezuniyet itası ve enbasına müsaade buyrulması babında babında emrü ferman hazreti men lehül emrindir.

2 Ramazan 1328 ve 24 Ağustos 1326

-------------------------------------------------

Osmanlı Arşivleri'nde Dikili ve çevresi (Bergama - Çandarlı)

Bu çalışma; Ajans Bakırçay Gazetesi bünyesinde kurulan ‘Tarih Araştırmaları Çalışma Gurubu’ tarafından yapılmaktadır.

Proje Koordinatörleri: Tarihçi-Yazar Murat Solmaz - Gazeteci Oben Ulu 

Belgelerin çevirisi: Özlem Taşkıran - Fatma Emek

Osmanlı Arşivleri Belgeleri Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan edinilmiştir...

Çalışma Bergama Ticaret Odası tarafından desteklenmektedir...

-------------------------------

Teşekkürler

 Bergama Ticaret Odası, İYİ Parti Dikili İlçe Başkanlığı, Dr.Çağlayan Hergül, Evren Özgüven, Hüseyin Demirdal, Sedat Temel, Yakup Pınar, Ensar Yazar, Hakkı Ermerdan, Barış Çakır, Uğur Özcan

-------------------------------------------------

YASAL UYARI: 

© Copyrigth ajansbakircay.com tüm hakları saklıdır. ajansbakircay.com sitesinde yer alan bütün tasarım ve düzenlemelerin telif hakları; 5846 numaralı telif hakları yasası ile korunmaktadır. Bunlar ajansbakircay.com'un yazılı izni olmaksızın ticari olarak herhangi bir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz. İzinsiz ve kaynak belirtilmeksizin kopyalama ve kullanımı yapılamaz.

-------------------------------------------------

Yorumlar (1)
Mükerrem Can 1 yıl önce
Yüreğine, kalemine sağlık
17
parçalı bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21

Gelişmelerden Haberdar Olun

@